JPK-V7: nowe obowiązki firm od 01.10.2020

Biuro księgowe Wrocław

JPK-V7: nowe obowiązki firm od 01.10.2020

Obowiązek narzucony na przedsiębiorców i biura księgowe przez Ustawodawcę jest kolejnym wykorzystaniem pozycji dominującej Ministra Finansów bez rekompensaty kosztów i dodatkowo pod groźbą kary. Tak naprawdę wprowadzenie zachcianek MF kosztuje mnóstwo dodatkowej pracy, odpowiedniego uzbrojenia infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw i biur księgowych, bez żadnego zwrotu za nakłady pracy i zakupu dodatkowego sprzętu. Pojawiają się tylko wymagania MFco do nowego systemu prawnego w rejestracji i ewidencji podatku VAT, który muszą zaimplementować i spełnić firmy pod groźbą kary. Taki oto nowy porządek prawny…. Szkoda, pozycja przedsiębiorców nadal jest traktowana informacyjnie i represyjnie z naruszeniem ich praw  i dobrostanu bez żadnego ekwiwalentu. Państwo narzuciło obowiązek na przedsiębiorców i biura księgowe  połączenia systemów  prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji podatkowych VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, które funkcjonują w porządku prawnym już od 1 października 2020 r., dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Oznacza to, że od 1 października 2020 nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Szczegółowe dane do tego projektu poniżej:

Od 1 października 2020 wchodzą w życie przepisy związane z nowym plikiem JPK, które nakładają na firmy kilka nowych obowiązków. W poniższym wpisie są przedstawione 3 ważne zmiany.
1.       Obowiązek wpisywania w JPK kodów grup towarów i usług (GTU)
Od 1 października w nowym pliku JPK należy umieszczać GTU dla towarów i usług należących do grup od 01 do 13 (skrócona lista GTU, szczegółowa tabela GTU, zestawienie kodów CN oraz oznaczenia literowe procedur znajdują się na końcu tekstu). Jeśli na jednej fakturze sprzedaży występują różne GTU, to należy wpisać osobne GTU dla każdej pozycji. Obowiązek dotyczy tylko faktur sprzedaży i faktur sprzedaży zaliczkowych – nie ma obowiązku stosowania GTU na kasie fiskalnej (na paragonach), na dokumentach WNT czy imporcie usług. Ważne – refaktura usług również jest objęta obowiązkiem stosowania GTU.
Numery GTU wpisywane będą do pliku JPK – za ich brak lub błędne przypisanie grożą kary 500 zł za każdy błąd. Kara 500 zł za każdy błąd dotyczy również innych pozycji w pliku JPK. US będzie najpierw wysyłał wezwanie do poprawienia pliku i jeśli błąd zostanie poprawiony w wyznaczonym terminie, kara nie będzie nakładana na firmę. Biura rachunkowe są zobowiązane do przepisywania kodów GTU z dokumentów sprzedaży klientów, każdy przedsiębiorca będzie odpowiadał za brak GTU lub błędny numer GTU. W celu uniknięcia pomyłek i kar finansowych z tytułu błędów w zakresie GTU proponowane są następujące czynności:
– zapoznanie się z listą towarów (GTU od 01 do 10) i usług (GTU od 11 do 13), sprawdzenie, czy firma sprzedaje towary z listy / czy świadczy usługi z listy;
– jeśli występuje sprzedaż towarów lub usług z listy – dopisanie do każdego towaru z danej grupy i do każdej usługi z grupy kodu GTU.
W celu wprowadzenia poprawnego numeru GTU do pliku JPK przez biuro rachunkowe  konieczne jest umieszczanie GTU w nazwie towaru / usługi tak, żeby numer był widoczny na wydrukowanej fakturze (lub tak jak PKWiU w osobnej kolumnie – ważne, żeby były widoczne na wydruku przy danym towarze / usłudze). Przykładowo GTU 01 to sprzedaż alkoholu. Przedsiębiorca, który ma sprzedaż piwa i sprzedaż wina, przy każdej nazwie piwa i każdej nazwie wina dopisuje GTU 01 (np. Piwo Lech puszka 0,33l GTU 01; Piwo Kozel butelka 0,5l GTU 01). Dla piwa bezalkoholowego nie wpisuje się GTU 01, ponieważ sprzedaż napojów bezalkoholowych to nie jest sprzedaż alkoholu. Tak samo przy usłudze gastronomicznej, w której skład wchodzi np. zestaw obiadowy i wino: nie wpisuje się GTU, ponieważ jest to usługa, a nie sprzedaż alkoholu. Inny przykład: GTU 13 to świadczenie usług transportowych. Firma, która sprzedaje towary np. przez sklep internetowy, wpisuje w pozycji pierwszej towar, w pozycji drugiej usługę transportową. Usługa transportowa nie jest w tym przypadku samodzielną, główną usługą, jest tylko dodatkowym kosztem, więc firma nie wpisuje w pozycji drugiej GTU 13.
Mamy różne sygnały od naszych klientów w zależności od tego, jak bardzo rozbudowany jest dział sprzedaży danej firmy. Przy osobnym programie handlowo-magazynowym, wymagającym wsparcia technicznego i informatycznego, często pomocy przy wpisywaniu GTU udzielają serwisanci / konsultanci / wdrożeniowcy oprogramowania (głównie chodzi o sytuacje, kiedy towarów jest bardzo dużo, np. kilkaset rodzajów piwa, kilkadziesiąt rodzajów wina – wtedy nadawanie kodów GTU odbywa się zbiorczo). Czasem kody GTU wpisują informatycy, czasem osoby z działu sprzedaży, a czasem sami przedsiębiorcy. Jest to często uzależnione od tego, jak bardzo są rozbudowane bazy sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Na pewno powinny przy wpisywaniu GTU uczestniczyć osoby, które wystawiają faktury sprzedaży w firmie.
2.       Obowiązek wykazywania dokumentów zakupu w pliku JPK wg daty otrzymania faktury zakupowej / kosztowej, nie wg daty wystawienia
VAT naliczony może zostać odliczony dopiero w momencie otrzymania faktury. US może kontrolować daty otrzymania faktury – szczególną uwagę należy zwracać na przypadki, gdy dokument wystawiony w ostatnim dniu miesiąca został wysłany pocztą również w ostatnim dniu miesiąca lub w następnym dniu, a nabywca wpisał jako datę otrzymania datę wystawienia. Faktury elektroniczne wysłane drogą mailową będą miały jako datę otrzymania datę wpływu maila.
Przedsiębiorcy mogą ustalić w porozumieniu z biurem rachunkowym dwie możliwości:
– wpisywanie na każdej fakturze daty otrzymania faktury – rozwiązanie możliwe przy niewielkiej ilości faktur lub w sytuacji, gdy w firmie jest osoba odpowiedzialna za rejestrowanie poczty przychodzącej / dokumentów / faktur;
– wpisywanie daty otrzymania faktury tylko na fakturach, które zostały odebrane w późniejszym terminie niż data wystawienia. Biuro rachunkowe będzie wtedy traktować faktury bez wpisanej daty odbioru jako odebrane w dacie wystawienia. Do potwierdzenia takiego ustalenia pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym konieczne będzie spisanie oświadczenia przez osobę reprezentującą firmę, poniżej przykładowa forma oświadczenia:
„Informuję, że w firmie …. (nazwa firmy, NIP firmy) data wystawienia faktury kosztowej jest jednocześnie datą jej otrzymania. W przypadku odbioru faktury kosztowej w dacie późniejszej niż data wystawienia zobowiązuję się do wpisywania odręcznie faktycznej daty wpływu dokumentu” (data: 30.09.2020, podpis kierownika jednostki / właściciela / zarządu).
3. Obowiązek oznaczania procedur podatkowych
Oznaczenia literowe procedur podatkowych mogą być nanoszone ręcznie / w postaci maila do biura rachunkowego / wpisywane na fakturze w uwagach / jako dodatkowy opis. Rodzaje transakcji wraz z oznaczeniem literowym przedstawione są w tabeli poniżej. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się z wymienionymi rodzajami operacji sprzedaży i zakupu w celu ustalenia, czy w przedsiębiorstwie występują poszczególne transakcje. W tabeli procedur, która jest umieszczona na końcu tekstu, poniżej każdej transakcji została dopisana pełna treść przywołanego artykułu z ustawy o VAT.
I.  skrócona lista GTU
Dostawa towarów (kody GTU 01 od 10):
GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Wyrobami pośrednimi w rozumieniu tej ustawy są wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 % objętości, lecz nieprzekraczającej 22 % objętości, objęte pozycjami CN 2204 (wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi, moszcz gronowy, inny niż objęty pozycją 2009), 2205 (wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi) i 2206 00 (pozostałe napoje fermentowane np. cydr, perry,i miód pitny, sake, mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 94 (piwo);
GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gaz płynny, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów wraz z kodami CN znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy o podatku od towarów i usług);
GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła);
GTU_04: wyroby tytoniowe i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
GTU_05: odpady określone w poz.79-91 załącznika nr 15 ustawy o VAT  w tym m.in. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające, odpady szklane, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, pozostałe odpady gumowe, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, surowce wtórne metalowe, surowce wtórne ze szkła, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z gumy;
GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wymienione w poz.7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT w tym m.in. tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, folia typu stretch, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, dyski twarde HDD, dyski SSD, telefony komórkowe w tym smartfony, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, procesory, kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
GTU_07: pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 (ciągniki inne niż wewnątrzzakładowe, pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą, samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, pojazdy silnikowe do transportu towarów, pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne), podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705, części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705. Obowiązek umieszczania kodu GTU 07 nie dotyczy usług naprawy pojazdów w skład których wchodzą części samochodowe;
GTU_08: metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40,45,46,56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy w tym m.in. wyroby płaskie walcowane na zimno i na gorąco, pręty walcowane na gorąco i ciągnione na zimno,  kształtowniki ze stali stopowej i niestopowej, srebro, złoto, platyna – nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu  lub w postaci proszku, złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, aluminium nieobrobione plastycznie, odpady i złom metali nieszlachetnych, części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym,
GTU_09: – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art.37av ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zawarte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia,
GTU_10: budynki, budowle, grunty (jako towary, wyroby i środki trwałe). Oznaczenie należy stosować również do leasingu finansowego budynków, budowli i gruntów oraz do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność i ustanowienia prawa wieczystego użytkowania gruntu.
Świadczenie usług (kody GTU od 11 do 13)
GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym:
a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo związane z zarządzaniem): PKWiU  62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
b. księgowe: PKWiU 69.20.2,
c. prawne: PKWiU 69.1,
d. zarządcze: PKWiU 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
e. marketingowe: PKWiU 73.11.12,
f. firm centralnych: PKWiU 70.1,
g. reklamowe: PKWiU 73.1,
h. badania rynku i opinii publicznej: PKWiU 73.2,
i. badań naukowych i prac rozwojowych: PKWiU 72,
j. usług szkoleniowych: PKWiU 85.
GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
49.41 Transport drogowy towarów
49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
II.  szczegółowa tabela GTU
Symbol GTU
Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi)
GTU 01
Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU 02
Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj:
* benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
* benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
* gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
* olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
* olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
* paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
* paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
* pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
* paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;
* biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
* pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
GTU 03
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem:
wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU 04
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU 05
Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary::
* 38.11.49.0 wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
* 38.11.51.0 odpady szklane,
* 38.11.52.0 odpady z papieru i tektury,
* 38.11.54.0 pozostałe odpady gumowe,
* 38.11.55.0 odpady z tworzyw sztucznych,
* 38.11.58.0 odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
* 38.12.26.0 niebezpieczne odpady zawierające metal,
* 38.12.27 odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
* 38.32.2 surowce wtórne metalowe,
* 38.32.31.0 surowce wtórne ze szkła,
* 38.32.32.0 surowce wtórne z papieru i tektury,
* 38.32.33.0 surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
* 38.32.34.0 surowce wtórne z gumy.
GTU 06
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:
* ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
* ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
* ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
* ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
* 26.20.1           Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
* ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
* ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
* ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
* ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
* 26.70.13.0      Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
* ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
* ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
* ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
* ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
GTU 07
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10, tzn.:
* ciągniki (w tym rolnicze, gąsienicowe, drogowe do naczep) – z wyłączeniem pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdów
* Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
* Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
* Pojazdy silnikowe do transportu towarów
* Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
* Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
* Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
* Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
* Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)
GTU 08
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Oznacza to, że GTU zawiera następujące towary:
* Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (załącznik 12), w tym również m.in.:
* Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
* Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
* stopy, proszki, odpady z metali szlachetnych,
* 24.10.31.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
* 24.10.32.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
* 24.10.35.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
* 24.10.36.0      Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
* 24.10.41.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
* 24.10.43.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
* 24.10.51.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
* 24.10.52.0      Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
* 24.10.61.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
* 24.10.62.0      Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
* 24.10.65.0      Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
* 24.10.66.0      Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
* 24.10.71.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
* 24.10.73.0      Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
* 24.31.10.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
* 24.31.20.0      Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
* 24.32.10.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
* 24.32.20.0      Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
* 24.33.11.0      Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
* 24.33.20.0      Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
* 24.34.11.0      Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
* 24.41.10.0      Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
* ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
* 24.42.11.0      Aluminium nieobrobione plastycznie
* ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
* ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
GTU 09
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU 10
Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU 11
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU 12
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU 13
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.
III.  zestawienie kodów CN
Kod CN 2020
Wyszczególnienie
SEKCJA I
ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
DZIAŁ 1
ZWIERZĘTA ŻYWE
0101
Konie, osły, muły i osłomuły, żywe
0101 21 00
Konie hodowlane czystorasowe
0101 29
Konie żywe (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0101 29 10
Konie do uboju
0101 29 90
Konie żywe (z wył. hodowlanych czystorasowych oraz do uboju)
0101 30 00
Osły żywe
0101 90 00
Muły i osłomuły, żywe
0102
Bydło żywe
0102 21
Bydło hodowlane czystorasowe
0102 21 10
Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka), hodowlane czystorasowe
0102 21 30
Krowy hodowlane czystorasowe (z wył. jałówek)
0102 21 90
Bydło hodowlane czystorasowe (z wył. jałówek i krów)
0102 29
Bydło żywe (z wył. hodowlanego czystorasowego)
0102 29 05
Bydło żywe z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagus (z wył. hodowlanego czystorasowego)
0102 29 10
Bydło domowe żywe o masie <= 80 kg (z wył. hodowlanego czystorasowego)
0102 29 21
Bydło domowe o masie >  80 kg, ale <= 160 kg, do uboju
0102 29 29
Bydło domowe żywe o masie >  80 kg, ale <= 160 kg (z wył. zwierząt do uboju i hodowlanych czystorasowych)
0102 29 41
Bydło domowe o masie >  160 kg, ale <= 300 kg, do uboju
0102 29 49
Bydło domowe żywe o masie >  160 kg, ale <= 300 kg (z wył. zwierząt do uboju i zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0102 29 51
Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka”, o masie >  300 kg, do uboju
0102 29 59
Jałówki żywe (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka), o masie >  300 kg (z wył. zwierząt do uboju i zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0102 29 61
Krowy o masie >  300 kg, do uboju (z wył. jałówek)
0102 29 69
Krowy o masie >  300 kg (z wył. zwierząt do uboju, jałówek i zwierząt hodowlanych czystorasowego)
0102 29 91
Bydło domowe żywe, o masie >  300 kg, do uboju (z wył. jałówek i krów)
0102 29 99
Bydło domowe żywe, o masie >  300 kg (z wył. zwierząt do uboju, jałówek i krów, zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0102 31 00
Bawoły hodowlane czystorasowe
0102 39
Bawoły żywe (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0102 39 10
Bawoły domowe żywe (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0102 39 90
Bawoły żywe (z wył. domowych i hodowlanych czystorasowych)
0102 90
Bydło żywe (z wył. domowego i bawołów)
0102 90 20
Bydło hodowlane czystorasowe  (z wył. domowego i bawołów)
0102 90 91
Bydło domowe żywe (z wył. bawołów i zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0102 90 99
Bydło żywe (z wył. domowego, bawołów i zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0103
Świnie żywe
0103 10 00
Świnie hodowlane czystorasowe
0103 91
Świnie żywe, o masie < 50 kg (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0103 91 10
Świnie domowe, żywe, o masie < 50 kg (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0103 91 90
Świnie inne niż domowe, żywe, o masie < 50 kg
0103 92
Świnie żywe, o masie >= 50 kg (z wył. hodowlanych)
0103 92 11
Maciory domowe żywe, mające prosiaki co najmniej raz, o masie >= 160 kg (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0103 92 19
Świnie domowe żywe, o masie >= 50 kg (z wył. macior mających prosiaki co najmniej raz i o masie >= 160 kg, i hodowlanych czystorasowych)
0103 92 90
Świnie żywe inne niż domowe, o masie >= 50 kg
0104
Owce i kozy, żywe
0104 10
Owce żywe
0104 10 10
Owce hodowlane czystorasowe
0104 10 30
Jagnięta żywe (do jednego roku życia) (z wył. zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0104 10 80
Owce żywe (z wył. jagniąt i zwierząt hodowlanych czystorasowych)
0104 20
Kozy żywe
0104 20 10
Kozy hodowlane czystorasowe
0104 20 90
Kozy żywe (z wył. hodowlanych czystorasowych)
0105
Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki
0105 11
Ptactwo żywe z gatunku Gallus domesticus, o masie <= 185 g
0105 11 11
Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu ptactwa z gatunku Gallus domesticus, nioski, o masie <= 185 g
0105 11 19
Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu ptactwa z gatunku Gallus domesticus, o masie <= 185 g (z wył. niosek)
0105 11 91
Nioski ptactwa z gatunku Gallus domesticus, o masie <= 185 g (z wył. piskląt płci żeńskiej pochodzących z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu)
0105 11 99
Ptactwo żywe z gatunku Gallus domesticus, o masie <= 185 g (z wył. piskląt płci żeńskiej pochodzących z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu i niosek)
0105 12 00
Indyki domowe żywe, o masie <= 185 g
0105 13 00
Kaczki domowe, żywe, o masie <= 185 g
0105 14 00
Gęsi domowe, żywe, o masie <= 185 g
0105 15 00
Perliczki domowe, żywe, o masie <= 185 g
0105 94 00
Ptactwo żywe z gatunku Gallus domesticus, o masie >  185 g
0105 99
Kaczki, gęsi, indyki i perliczki, domowe, żywe, o masie >  185 g
0105 99 10
Kaczki domowe, żywe, o masie >  185 g
0105 99 20
Gęsi domowe, żywe, o masie >185 g
0105 99 30
Indyki domowe, żywe, o masie >  185 g
0105 99 50
Perliczki domowe, żywe, o masie >  185 g
0106
Zwierzęta żywe (z wył. koni, osłów, mułów, osłomułów, bydła, świń, owiec, kóz, drobiu, ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych oraz hodowli mikroorganizmów)
0106 11 00
Naczelne żywe
0106 12 00
Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0106 13 00
Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)
0106 14
Króliki i zające, żywe
0106 14 10
Króliki domowe, żywe
0106 14 90
Króliki i zające, żywe (z wył. królików domowych)
0106 19 00
Ssaki żywe (z wył. naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów, manatów i krów morskich, fok, lwów morskich i morsów, wielbłądów i innych wielbłądowatych, królików i zajęcy, koni, osłów, mułów, osłomułów, bydła, świń, owiec i kóz)
0106 20 00
Gady żywe (np. węże, żółwie, aligatory, kajmany, iguany, gawiale i jaszczurki)
0106 31 00
Ptaki drapieżne żywe
0106 32 00
Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)
0106 33 00
Strusie, emu (Dromaius novaehollandiae), żywe
0106 39
Ptaki żywe (z wył. ptaków drapieżnych i papugowatych, papug, papug długoogonowych, ar i kakadu, strusi i emu)
0106 39 10
Gołębie żywe
0106 39 80
Ptaki żywe (z wył. ptaków drapieżnych i papugowatych, papug, papug długoogonowych, ar i kakadu, strusi , emu i gołębi)
0106 41 00
Pszczoły żywe
0106 49 00
Owady żywe (z wył. pszczół)
0106 90 00
Zwierzęta żywe (z wył. ssaków, gadów, ptaków, owadów, ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych oraz kultur mikroorganizmów)
DZIAŁ 2
MIĘSO I PODROBY JADALNE
0201
Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
0201 10 00
Tusze i półtusze z bydła, świeże lub schłodzone
0201 20
Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi, świeże lub schłodzone (z wył. tusz i półtusz)
0201 20 20
Ćwierci „kompensowane” z bydła, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0201 20 30
Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone, z bydła, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0201 20 50
Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone, z bydła, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0201 20 90
Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi, świeże lub schłodzone (z wył. tusz i półtusz, ćwierci „kompensowanych”, przednich i tylnych)
0201 30 00
Mięso z bydła bez kości, świeże lub schłodzone
0202
Mięso z bydła, zamrożone
0202 10 00
Tusze i półtusze, z bydła, zamrożone
0202 20
Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi, zamrożone (z wył. tusz i półtusz)
0202 20 10
Ćwierci „kompensowane” z bydła, z kośćmi, zamrożone
0202 20 30
Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone, z bydła, z kośćmi, zamrożone
0202 20 50
Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone, z bydła, z kośćmi, zamrożone
0202 20 90
Kawałki mięsa z bydła, z kośćmi, zamrożone (z wył. tusz i półtusz, ćwierci „kompensowanych”, przednich i tylnych)
0202 30
Mięso z bydła bez kości, zamrożone
0202 30 10
Ćwierci z bydła, bez kości, przednie całe lub pokrojone na maksymalnie 5 części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w 2 blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wył. polędwicy, w jednym kawałku, zamrożone
0202 30 50
Kawałki mięsa z bydła, bez kości, określane jako „Crop, chuck and blade” i „brisket”, zamrożone
0202 30 90
Mięso z bydła, bez kości, (z wył. ćwierci przednich całych lub pokrojonych na maksymalnie 5 części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowanych” w 2 blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie 5 kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wył. polędwicy, w jednym kawałku, elementów określanych jako „Crop, chuck and blade” i „brisket”), zamrożone
0203
Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
0203 11
Tusze lub półtusze, ze świń, świeże lub schłodzone
0203 11 10
Tusze lub półtusze, ze świń domowych, świeże lub schłodzone
0203 11 90
Tusze lub półtusze, ze świń niedomowych, świeże lub schłodzone
0203 12
Szynki, łopatki i ich kawałki, ze świń, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0203 12 11
Szynki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0203 12 19
Łopatki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0203 12 90
Szynki lub łopatki i ich kawałki, ze świń niedomowych, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0203 19
Mięso ze świń, świeże lub schłodzone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi)
0203 19 11
Przodki i ich kawałki, ze świń domowych, świeże lub schłodzone
0203 19 13
Schaby i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0203 19 15
Boczek i jego kawałki, ze świń domowych, świeże lub schłodzone
0203 19 55
Mięso ze świń domowych, bez kości (z wył. boczku i jego kawałków), świeże lub schłodzone
0203 19 59
Mięso ze świń domowych, z kośćmi, świeże lub schłodzone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, przodków, schabów, boczku i ich kawałków)
0203 19 90
Mięso ze świń niedomowych, świeże lub schłodzone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kością)
0203 21
Tusze i półtusze, ze świń, zamrożone
0203 21 10
Tusze lub półtusze, ze świń domowych, zamrożone
0203 21 90
Tusze lub półtusze, ze świń niedomowych, zamrożone
0203 22
Szynki, łopatki i ich kawałki, ze świń, z kośćmi, zamrożone
0203 22 11
Szynki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 22 19
Łopatki i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 22 90
Szynki lub łopatki i ich kawałki, ze świń niedomowych, z kośćmi, zamrożone
0203 29
Mięso ze świń, zamrożone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi)
0203 29 11
Przodki i ich kawałki, ze świń domowych, zamrożone
0203 29 13
Schaby i ich kawałki, ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone
0203 29 15
Boczek i jego kawałki, ze świń domowych, zamrożone
0203 29 55
Mięso ze świń domowych, bez kości (z wył. boczku i jego kawałków), zamrożone
0203 29 59
Mięso ze świń domowych, z kośćmi, zamrożone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, przodków, schabów, boczku i ich kawałków)
0203 29 90
Mięso ze świń niedomowych, zamrożone (z wył. tusz lub półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi)
0204
Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
0204 10 00
Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone
0204 21 00
Tusze i półtusze z owiec (z wył. z jagniąt), świeże lub schłodzone
0204 22
Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz), świeże lub schłodzone
0204 22 10
Krótkie ćwierci przednie z owiec, świeże lub schłodzone
0204 22 30
Grzbiety i/lub środki z owiec, świeże lub schłodzone
0204 22 50
Nogi z owiec, świeże lub schłodzone
0204 22 90
Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów i/lub środków, i nóg), świeże lub schłodzone
0204 23 00
Kawałki mięsa z owiec, bez kości, świeże lub schłodzone
0204 30 00
Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone
0204 41 00
Tusze i półtusze z owiec (z wył. z jagniąt), zamrożone
0204 42
Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz), zamrożone
0204 42 10
Krótkie ćwierci przednie z owiec, zamrożone
0204 42 30
Grzbiety i/lub środki z owiec, zamrożone
0204 42 50
Nogi z owiec, zamrożone
0204 42 90
Kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów i/lub środków, i nóg), zamrożone
0204 43
Kawałki mięsa z owiec, bez kości, zamrożone
0204 43 10
Mięso z jagniąt, bez kości, zamrożone
0204 43 90
Mięso z owiec (z wył. z jagniąt), bez kości, zamrożone
0204 50
Mięso z kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
0204 50 11
Tusze i półtusze z kóz, świeże lub schłodzone
0204 50 13
Krótkie ćwierci przednie z kóz, świeże lub schłodzone
0204 50 15
Grzbiety i/lub środki z kóz, świeże lub schłodzone
0204 50 19
Nogi z kóz, świeże lub schłodzone
0204 50 31
Kawałki mięsa z kóz, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów i/lub środków, i nóg), świeże lub schłodzone
0204 50 39
Kawałki mięsa z kóz, bez kości, świeże lub schłodzone
0204 50 51
Tusze i półtusze z kóz, zamrożone
0204 50 53
Krótkie ćwierci przednie z kóz, zamrożone
0204 50 55
Grzbiety i/lub środki z kóz, zamrożone
0204 50 59
Nogi z kóz, zamrożone
0204 50 71
Kawałki mięsa z kóz, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów i/lub środków, i nóg), zamrożone
0204 50 79
Kawałki mięsa z kóz, bez kości, zamrożone
0205 00
Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0205 00 20
Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone
0205 00 80
Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone
0206
Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0206 10
Podroby jadalne z bydła, świeże lub schłodzone
0206 10 10
Podroby jadalne z bydła do produkcji wyrobów farmaceutycznych, świeże lub schłodzone
0206 10 95
Przepona gruba i przepona cienka, z bydła (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), jadalna, świeża lub schłodzona
0206 10 98
Podroby jadalne z bydła (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych, przepony grubej i przepony cienkiej) świeże lub schłodzone
0206 21 00
Ozory jadalne z bydła, zamrożone
0206 22 00
Wątroby jadalne z bydła, zamrożone
0206 29
Podroby jadalne z bydła (z wył. ozorów i wątroby), zamrożone
0206 29 10
Podroby jadalne z bydła (z wył. ozorów i wątroby), do produkcji wyrobów farmaceutycznych, zamrożone
0206 29 91
Przepona gruba i przepona cienka, z bydła (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), jadalna, zamrożona
0206 29 99
Podroby jadalne z bydła (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych, ozorów, wątroby, przepony grubej i przepony cienkiej), zamrożone
0206 30 00
Podroby jadalne ze świń, świeże lub schłodzone
0206 41 00
Podroby jadalne ze świń, zamrożone
0206 49 00
Podroby jadalne ze świń (z wył. wątroby), zamrożone
0206 80
Podroby jadalne z owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone
0206 80 10
Podroby jadalne z owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, do produkcji wyrobów farmaceutycznych, świeże lub schłodzone
0206 80 91
Podroby jadalne z koni, osłów, mułów lub osłomułów, (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), świeże lub schłodzone
0206 80 99
Podroby jadalne z owiec i kóz (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), świeże lub schłodzone
0206 90
Podroby jadalne z owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone
0206 90 10
Podroby jadalne z owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, do produkcji wyrobów farmaceutycznych, zamrożone
0206 90 91
Podroby jadalne z koni, osłów, mułów lub osłomułów (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), zamrożone
0206 90 99
Podroby jadalne z owiec i kóz (z wył. do produkcji wyrobów farmaceutycznych), zamrożone
0207
Mięso i podroby jadalne, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, kaczek, gęsi, indyków i perliczek, świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 11
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 11 10
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i bez jelit, z głowami i łapkami, znane jako „kurczaki 83 %”, świeże lub schłodzone
0207 11 30
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”, świeże lub schłodzone
0207 11 90
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %”, świeże lub schłodzone, i pozostałe formy ptactwa świeżego lub schłodzonego, nieciętego na kawałki, (z wył. kurczaków 83% i 70%)
0207 12
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, niecięte na kawałki, zamrożone
0207 12 10
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”, zamrożone
0207 12 90
Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %”, zamrożone, i pozostałe formy ptactwa zamrożonego, nieciętego na kawałki, (z wył. kurczaków 70%)
0207 13
Kawałki i podroby ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 10
Kawałki bez kości ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 20
Połówki lub ćwiartki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 30
Skrzydła całe, nawet z końcami ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 40
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 50
Piersi i ich kawałki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0207 13 60
Nogi i ich kawałki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi, świeże lub schłodzone
0207 13 70
Kawałki z kośćmi ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone (z wył. połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków)
0207 13 91
Wątróbki jadalne ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 13 99
Jadalne podroby (z wył. wątróbek) ptactwa z gatunku Gallus domesticus, świeże lub schłodzone
0207 14
Kawałki i podroby ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 10
Kawałki bez kości ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 20
Połówki lub ćwiartki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 30
Całe skrzydła, nawet z końcami, ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 40
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 50
Piersi i ich kawałki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi, zamrożone
0207 14 60
Nogi i ich kawałki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi, zamrożone
0207 14 70
Kawałki z kośćmi ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone (z wył. połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków)
0207 14 91
Wątróbki jadalne ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 14 99
Podroby jadalne (z wył. wątróbek) ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone
0207 24
Indyki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 24 10
Indyki (z gatunków domowych), oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”, świeże lub schłodzone
0207 24 90
Indyki (z gatunków domowych), oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszanych nieciętych na kawałki (z wył. indyków 80%), świeże lub schłodzone
0207 25
Indyki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, zamrożone
0207 25 10
Indyki (z gatunków domowych), oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”, zamrożone
0207 25 90
Indyki (z gatunków domowych), oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub pozostałe formy indyków nieciętych na kawałki (z wył. indyków 80%), zamrożone
0207 26
Kawałki i jadalne podroby z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 10
Kawałki bez kości z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 20
Połówki lub ćwiartki z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 30
Całe skrzydła, nawet z końcami, z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 40
Grzbiety, szyje, grzbiety, włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 50
Piersi i ich kawałki z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, świeże lub schłodzone
0207 26 60
Podudzia i ich kawałki z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, świeże lub schłodzone
0207 26 70
Nogi i ich kawałki (z wył. podudzi), z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, świeże lub schłodzone
0207 26 80
Kawałki z kośćmi, z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków)
0207 26 91
Wątróbki jadalne z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 26 99
Podroby jadalne (z wył. wątróbek), z indyka (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 27
Kawałki i jadalne podroby z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 10
Kawałki bez kości z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 20
Połówki lub ćwiartki z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 30
Całe skrzydła, nawet z końcami, z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 40
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 50
Piersi i ich kawałki z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, zamrożone
0207 27 60
Podudzia i ich kawałki z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, zamrożone
0207 27 70
Nogi i ich kawałki (z wył. podudzi) z indyka (z gatunków domowych), z kośćmi, zamrożone
0207 27 80
Kawałki z kośćmi z indyka (z gatunków domowych), zamrożone (z wył. połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków)
0207 27 91
Wątróbki jadalne z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 27 99
Podroby jadalne (z wył. wątróbek) z indyka (z gatunków domowych), zamrożone
0207 41
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 41 20
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone, oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „kaczki 85 %”
0207 41 30
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”
0207 41 80
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane
0207 42
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, zamrożone
0207 42 30
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”
0207 42 80
Kaczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, zamrożone, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane
0207 43 00
Wątróbki otłuszczone z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44
Kawałki i podroby jadalne z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 44 10
Kawałki bez kości z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 21
Połówki lub ćwiartki z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 31
Całe skrzydła z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 41
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 51
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 61
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, z kaczek  (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 71
Tusze kacze (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 44 81
Kawałki z kośćmi z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0207 44 91
Wątróbki z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 44 99
Podroby jadalne z kaczek (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek)
0207 45
Kawałki i podroby jadalne z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 10
Kawałki bez kości z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 21
Połówki lub ćwiartki z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 31
Całe skrzydła z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 41
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 51
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 61
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, z kaczek  (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 71
Tusze kacze (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 81
Kawałki z kośćmi z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0207 45 93
Wątróbki otłuszczone z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone
0207 45 95
Wątróbki jadalne z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 45 99
Podroby jadalne z kaczek (z gatunków domowych), zamrożone (z wył. wątróbek)
0207 51
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone
0207 51 10
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”, świeże lub schłodzone
0207 51 90
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane, świeże lub schłodzone
0207 52
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, zamrożone
0207 52 10
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, oskubane, bez krwi, niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”, zamrożone
0207 52 90
Gęsi (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane, zamrożone
0207 53 00
Wątróbki otłuszczone z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54
Kawałki i podroby jadalne z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 54 10
Kawałki bez kości z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 21
Połówki lub ćwiartki z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 31
Całe skrzydła z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 41
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 51
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 61
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, z gęsi  (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 71
Tusze gęsie (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone
0207 54 81
Kawałki z kośćmi z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0207 54 91
Wątróbki z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 54 99
Podroby jadalne z gęsi (z gatunków domowych), świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek)
0207 55
Kawałki i podroby jadalne z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 10
Kawałki bez kości z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 21
Połówki lub ćwiartki z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 31
Całe skrzydła z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 41
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 51
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 61
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, z gęsi  (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 71
Tusze gęsie (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 81
Kawałki z kośćmi z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone gdzie indziej niesklasyfikowane
0207 55 93
Wątróbki z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone
0207 55 95
Wątróbki z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0207 55 99
Podroby jadalne z gęsi (z gatunków domowych), zamrożone (z wył. wątróbek)
0207 60
Mięso i podroby jadalne z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone:
0207 60 05
Perliczki (z gatunków domowych), niecięte na kawałki, świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 10
Kawałki bez kości z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 21
Połówki lub ćwiartki z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 31
Całe skrzydła z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 41
Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł, z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 51
Piersi i ich kawałki, z kośćmi, z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 61
Nogi i ich kawałki, z kośćmi, z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 81
Kawałki z kośćmi z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0207 60 91
Wątróbki z perliczek (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone
0207 60 99
Wątróbki z gęsi (z gatunków domowych), świeże, schłodzone lub zamrożone (z wył. wątróbek otłuszczonych)
0208
Mięso i jadalne podroby z królików, zajęcy, gołębi i innych zwierząt świeże, schłodzone lub zamrożone (z wył. z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, drobiu: „ptactwa z gatunku Gallus domesticus”, kaczek, gęsi, indyków i perliczek)
0208 10
Mięso i jadalne podroby z królików lub zajęcy, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 10 10
Mięso i jadalne podroby z królików domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 10 90
Mięso i jadalne podroby z królików niedomowych i zajęcy, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 30 00
Mięso i jadalne podroby z naczelnych, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 40
Mięso i jadalne podroby z wielorybów, delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, z manatów i krów morskich „ssaki z rzędu syren”, fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich), świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 40 10
Mięso z wielorybów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 40 20
Mięso z fok, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 40 80
Mięso i jadalne podroby z wielorybów, delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, z manatów i krów morskich „ssaki z rzędu syren”, fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich), świeże, schłodzone lub zamrożone (z wył. mięsa z fok i wielorybów)
0208 50 00
Mięso i jadalne podroby z gadów „np. z węży, żółwi, krokodylów”, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 60 00
Mięso i jadalne podroby z wielbłądów i innych wielbłądowatych (Camelidae), świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 90
Mięso i jadalne podroby z gołębi, fok, z dziczyzny, reniferów i innych zwierząt świeże, schłodzone lub zamrożone (z wył. z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, drobiu „ptactwa z gatunku Gallus domesticus, kaczek, gęsi, indyków i perliczek, królików, zajęcy, naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, z manatów i krów morskich „ssaki z rzędu syren”, fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich) i gadów)
0208 90 10
Mięso i jadalne podroby z gołębi domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 90 30
Mięso i jadalne podroby z dziczyzny (z wył. z królików, zajęcy i świń), świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 90 60
Mięso i jadalne podroby z reniferów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 90 70
Żabie udka, świeże, schłodzone lub zamrożone
0208 90 98
Mięso i jadalne podroby, świeże, schłodzone lub zamrożone (z wył. z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, drobiu „ptactwa z gatunku Gallus domesticus, kaczek, gęsi, indyków i perliczek, królików, zajęcy, naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, z manatów i krów morskich „ssaki z rzędu syren”, fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich), gadów, zgołębi, z dziczyzny, reniferów i żabich udek)
0209
Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
0209 10
Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży, schłodzony, zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony
0209 10 11
Tłuszcz podskórny ze świń bez chudego mięsa, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance
0209 10 19
Tłuszcz podskórny ze świń bez chudego mięsa, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, suszony lub wędzony
0209 10 90
Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży, schłodzony, zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony (z wył. podskórnego)
0209 90 00
Tłuszcz drobiowy, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany, świeży, schłodzony, zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony
0210
Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
0210 11
Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 11 11
Szynki i ich kawałki z kośćmi, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 11 19
Łopatki i ich kawałki z kośćmi, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 11 31
Szynki i ich kawałki z kośćmi, ze świń domowych, suszone lub wędzone
0210 11 39
Łopatki i ich kawałki z kośćmi, ze świń domowych, suszone lub wędzone
0210 11 90
Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń niedomowych, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 12
Boczek i jego kawałki ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 12 11
Boczek i jego kawałki, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 12 19
Boczek i jego kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone
0210 12 90
Boczek i jego kawałki ze świń niedomowych, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 19
Mięso ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi, boczku i jego kawałków)
0210 19 10
Bok bekonowy lub szpencer, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 19 20
Bok trzyćwierciowy lub środki, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 19 30
Przodki i ich kawałki, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 19 40
Schaby i ich kawałki, ze świń domowych, solone lub w solance
0210 19 50
Mięso ze świń domowych, solone lub w solance (z wył. szynek, łopatek i ich kawałków, boczku i jego kawałków, boku bekonowego lub szpencera, boku trzyćwierciowego lub środka, przodków, schabów i ich kawałków)
0210 19 60
Przodki i ich kawałki, ze świń domowych, suszone lub wędzone
0210 19 70
Schaby i ich kawałki, ze świń domowych, suszone lub wędzone
0210 19 81
Mięso bez kości ze świń domowych (z wył. boczków i ich kawałków), suszone lub wędzone
0210 19 89
Mięso z kośćmi, ze świń domowych, suszone lub wędzone (z wył. szynek, łopatek i ich kawałków, boczku i jego kawałków, przodków, schabów i ich kawałków)
0210 19 90
Mięso ze świń niedomowych, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi, boczku i jego kawałków)
0210 20
Mięso z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 20 10
Mięso z bydła z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 20 90
Mięso z bydła bez kości, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 91 00
Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów, z naczelnych
0210 92
Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów, z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren); fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0210 92 10
Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów, z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)
0210 92 91
Mięso solone, w solance, suszone lub wędzone, z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0210 92 92
Podroby jadalne,  solone, w solance, suszone lub wędzone, z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0210 92 99
Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów, z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich)
0210 93 00
Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów, z gadów (np. węży, żółwi, aligatorów)
0210 99
Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, i jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów (z wył. mięsa z bydła, świń, mięsa i podrobów jadalnych z naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni) i z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren), z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich) i gadów)
0210 99 10
Mięso z koni, solone, w solance lub suszone
0210 99 21
Mięso z owiec i kóz, z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 29
Mięso z owiec i kóz, bez kości, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 31
Mięso z reniferów, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 39
Mięso solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. ze świń, bydła, reniferów, owiec lub kóz, naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów „ssaki z rzędu waleni”, z manatów i krów morskich „ssaki z rzędu syren”, z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich), gadów, i mięsa z koni, solonego, w solance lub suszonego)
0210 99 41
Wątroby jadalne ze świń domowych, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 49
Podroby jadalne ze świń domowych, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. wątrób)
0210 99 51
Przepona gruba i przepona cienka, z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 59
Podroby jadalne z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. przepony grubej i przepony cienkiej)
0210 99 71
Wątróbki jadalne otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance
0210 99 79
Wątróbki jadalne z drobiu (z wył. otłuszczonych wątróbek z gęsi lub kaczek), solone, w solance, suszone lub wędzone
0210 99 85
Podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wył. z bydła, świń, naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni) i z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren), z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich), gadów i wątróbek drobiowych)
0210 99 90
Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów (z wył. z naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni) i z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren), z fok, lwów morskich i morsów (ssaki z podrzędu płetwonogich) i gadów)
DZIAŁ 3
RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
0301
Ryby żywe
0301 11 00
Ryby ozdobne słodkowodne żywe
0301 19 00
Ryby ozdobne żywe (z wył. Słodkowodnych)
0301 91
Pstrągi i trocie “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster”, żywe
0301 91 10
Pstrąg “Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster”, żywy
0301 91 90
Pstrąg i troć “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae”, żywe
0301 92
Węgorz “Anguilla spp.” żywy
0301 92 10
Węgorz “Anguilla spp.” żywy, o długości < 12 cm
0301 92 30
Węgorz “Anguilla spp.” żywy, o długości =>  12 cm ale < 20 cm
0301 92 90
Węgorz “Anguilla spp.” żywy, o długości =>  20 cm
0301 93 00
Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), żywe
0301 94
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), żywy
0301 94 10
Atlantycki tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), żywy
0301 94 90
Pacyficzny tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus orientalis), żywy
0301 95 00
Tuńczyk południowy (makoja) “Thunnus maccoyii”, żywy
0301 99
Ryby żywe (z wył. ryb ozdobnych, pstrąga i troci [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster], węgorza [Anguilla spp.], karpiowatych (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), tuńczyka błękitnopłetwego [Thunnus thynnus], tuńczyka południowego (makoja) [Thunnus maccoyii])
0301 99 11
Łososie pacyficzne żywe “Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus”, łosoś atlantycki “Salmo salar” i głowacica “Hucho hucho”
0301 99 17
Ryby słodkowodne żywe (z wył. ryb ozdobnych, pstrąga i troci,  węgorza, karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), łososia pacyficznego [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus], łososia atlantyckiego “Salmo salar” i głowacicy “Hucho hucho”)
0301 99 85
Ryby morskie żywe (z wył. ryb ozdobnych, pstrąga i troci [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster], węgorza [Anguilla spp.], tuńczyka błękitnopłetwego [Thunnus thynnus], tuńczyka południowego (makoja) [Thunnus maccoyii])
0302
Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
0302 11
Pstrągi i trocie “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster”, świeże lub schłodzone
0302 11 10
Pstrąg “Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster”, świeży lub schłodzony
0302 11 20
Pstrąg z gatunku “Oncorhynchus mykiss”, z głowami i skrzelami, wypatroszony, o masie >  1,2 kg każdy, lub pozbawiony głowy, oskrobany i wypatroszony, o masie większej >  niż 1 kg każdy, świeży lub schłodzony
0302 11 80
Pstrągi i trocie “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae” (z wył. Z gatunku “Oncorhynchus mykiss”, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie >  1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej >  niż 1 kg każdy), świeże lub schłodzone
0302 13 00
Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodorus)
0302 14 00
Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)
0302 19 00
Łososiowate (z wył. pstrąga i troci [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster], łososia pacyficznego [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus], łososia atlantyckiego “Salmo salar” i głowacicy “Hucho hucho”), świeże lub schłodzone
0302 21
Halibut niebieski “Reinhardtius hippoglossoides”, halibut biały “Hippoglossus hippoglossus” i halibut pacyficzny “Hippoglossus stenolepis”, świeże lub schłodzone
0302 21 10
Halibut niebieski “Reinhardtius hippoglossoides”, świeży lub schłodzony
0302 21 30
Halibut biały “Hippoglossus hippoglossus”, świeży lub schłodzony
0302 21 90
Halibut pacyficzny “Hippoglossus stenolepis”, świeży lub schłodzony
0302 22 00
Gładzica “Pleuronectes platessa”, świeża lub schłodzona
0302 23 00
Sola “Solea spp.”, świeża lub schłodzona
0302 24 00
Turbot i skarp (Psetta maxima)
0302 29
Płastugi “Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae” (z wył. halibuta niebieskiego “Reinhardtius hippoglossoides”, białego “Hippoglossus hippoglossus” i pacyficznego “Hippoglossus stenolepis”, gładzicy “Pleuronectes platessa” i soli “Solea spp.”, turbot i skarp (Psetta maxima)), świeże lub schłodzone
0302 29 10
Smuklica “Lepidorhombus spp.”, świeża lub schłodzona
0302 29 80
Płastugi “Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae” (z wył. halibuta niebieskiego, halibuta białego i halibuta pacyficznego, gładzicy, soli, smuklicy, turbota i skarpa (Psetta maxima)), świeże lub schłodzone
0302 31
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, świeże lub schłodzone
0302 31 10
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, świeże lub schłodzone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 31 90
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, świeże lub schłodzone (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 32
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, świeży lub schłodzony
0302 32 10
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 32 90
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 33
Latający lub paskowany bonito, świeży lub schłodzony
0302 33 10
Latający lub paskowany bonito, świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 33 90
Latający lub paskowany bonito, świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 34
Opastun “Thunnus obesus”, świeży lub schłodzony
0302 34 10
Opastun “Thunnus obesus”, świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 34 90
Opastun “Thunnus obesus”, świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 35
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), świeży lub schłodzony
0302 35 11
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 35 19
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki (Thunnus thynnus), świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 35 91
Tuńczyk błękitnopłetwy pacyficzny (Thunnus orientalis), świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 35 99
Tuńczyk błękitnopłetwy pacyficzny (Thunnus orientalis), świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 36
Tuńczyk południowy [makoja] “Thunnus maccoyii”, świeży lub schłodzony
0302 36 10
Tuńczyk południowy [makoja] “Thunnus maccoyii”, świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 36 90
Tuńczyk południowy [makoja] “Thunnus maccoyii”, świeży lub schłodzony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 39
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus”(z wył. Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii), świeże lub schłodzone
0302 39 20
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus” (z wył. Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii), świeże lub schłodzone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 39 80
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus” (z wył. tuńczyków do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 i Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii), świeże lub schłodzone
0302 41 00
Śledzie “Clupea harengus, Clupea pallasii”, świeże lub schłodzone
0302 42 00
Sardele (Engraulis spp.), świeża lub schłodzona
0302 43
Sardynki “Sardina pilchardus, Sardinops spp.”, sardynela “Sardinella spp.”, brisling lub szprot “Sprattus sprattus”, świeże lub schłodzone
0302 43 10
Sardynki “Sardina pilchardus”, świeże lub schłodzone
0302 43 30
Sardynki “Sardinops spp.” i sardynela “Sardinella spp.”, świeże lub schłodzone
0302 43 90
Brisling lub szprot “Sprattus sprattus”, świeży lub schłodzony
0302 44 00
Makrele “Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus”, świeże lub schłodzone
0302 45
Ostroboki (Trachurus spp.), świeże lub schłodzone
0302 45 10
Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus), świeży lub schłodzony
0302 45 30
Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi), świeży lub schłodzony
0302 45 90
Ostroboki (Trachurus spp.), świeże lub schłodzone (z wył. ostroboka pospolitego i chilijskiego)
0302 46 00
Rachica (Rachycentron canadum), świeża lub schłodzona
0302 47 00
Włócznik “Xiphias gladius”, świeży lub schłodzony
0302 49
Kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), karanksy (Caranx spp.), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), tunek wschodni (Euthynnus affinis, pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), świeże lub schłodzone
0302 49 11
Tunek wschodni (Euthynnus affinis), świeży lub schłodzony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0302 49 19
Tunek wschodni (Euthynnus affinis), świeży lub schłodzony  (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 49 90
Kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), karanksy (Caranx spp.), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), świeże lub schłodzone
0302 51
Dorsz “Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus”, świeży lub schłodzony
0302 51 10
Dorsz “Gadus morhua, świeży lub schłodzony
0302 51 90
Dorsz “Gadus ogac, Gadus macrocephalus”, świeży lub schłodzony
0302 52 00
Łupacz (plamiak) “Melanogrammus aeglefinus”, świeży lub schłodzony
0302 53 00
Czarniak “Pollachius virens”, świeży lub schłodzony
0302 54
Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.), świeże lub schłodzone
0302 54 11
Morszczuk kapski (shallow-water hake) (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus), świeże lub schłodzone
0302 54 15
Morszczuk australijski “Merluccius australis”, świeży lub schłodzony
0302 54 19
Morszczuki (Merluccius spp.), świeże lub schłodzone
0302 54 90
Widłaki (Urophycis spp.), świeże lub schłodzone
0302 55 00
Mintaj “Theragra chalcogramma”, świeży lub schłodzony
0302 56 00
Błękitek “Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), świeży lub schłodzony
0302 59
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. dorsza, łupacza, czarniaka, morszczuka i widłaka, mintaja, błękitka), świeże lub schłodzone
0302 59 10
Ryby z gatunku Boreogadus saida, świeże lub schłodzone
0302 59 20
Witlinek (Merlangius merlangus), świeży lub schłodzony
0302 59 30
Rdzawiec (Pollachius pollachius), świeży lub schłodzony
0302 59 40
Molwy (Molva spp.), świeże lub schłodzone
0302 59 90
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. dorsza, łupacza, czarniaka, morszczuka i widłaka, mintaja, błękitka, z gatunku Boreogadus saida, witlinka, rdzawca i malwy), świeże lub schłodzone
0302 71 00
Tilapia (Oreochromis spp.), świeża lub schłodzona
0302 72 00
Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), świeże lub schłodzone
0302 73 00
Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), świeże lub schłodzone
0302 74 00
Węgorze “Anguilla spp.”, świeże lub schłodzone
0302 79 00
Okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), świeże lub schłodzone
0302 81
Koleń i pozostałe rekiny, świeże lub schłodzone
0302 81 15
Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.) , świeże lub schłodzone
0302 81 30
Żarłacz śledziowy (Lamna nasus), świeży lub schłodzony
0302 81 40
Żarłacz błękitny (Prionace glauca), świeży lub schłodzony
0302 81 80
Koleń i pozostałe rekiny, świeże lub schłodzone (z wył. kolenia (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp.), żarłacza śledziowego (Lamna nasus) i żarłacza błękitnego (Prionace glauca))
0302 82 00
Rajowate (Rajidae), świeże lub schłodzone
0302 83 00
Antary (Dissostichus spp.), świeże lub schłodzone
0302 84
Ryby z rodzaju Dicentrarchus, świeże lub schłodzone
0302 84 10
Ryby z gatunku Dicentrarchus labrax, świeże lub schłodzone
0302 84 90
Ryby z rodzaju Dicentrarchus (z wył. ryb z gatunku Dicentrarchus labrax), świeże lub schłodzone
0302 85
Prażmowate (Sparidae), świeże lub schłodzone
0302 85 10
Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus spp.),  świeże lub schłodzone
0302 85 30
Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata), świeża lub schłodzona
0302 85 90
Prażmowate (Sparidae) (z wył. kielca (właściwego) i morlesza (Dentex dentex i Pagellus spp.) i dorady), świeże lub schłodzone
0302 89
Ryby, świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0302 89 10
Ryby słodkowodne, świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0302 89 21
Ryby z rodzaju Euthynnus, świeże lub schłodzone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (z wył. latającego lub paskowanego bonito i tunka wschodniego)
0302 89 29
Ryby z rodzaju Euthynnus, świeże lub schłodzone (z wył. latającego lub paskowanego bonito i tunka wschodniego, i do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0302 89 31
Karmazyny z gatunku “Sebastes marinus”, świeże lub schłodzone
0302 89 39
Karmazyny (Sebastes spp.) , świeże lub schłodzone (z wył.  z gatunku Sebastes marinus)
0302 89 40
Bramy (Brama spp.), świeże lub schłodzone
0302 89 50
Żabnice (Lophius spp.), świeże lub schłodzone
0302 89 60
Kinglip chilijski (Genypterus blacodes), świeży lub schłodzony
0302 89 90
Ryby, świeże lub schłodzone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0302 91 00
Wątróbki, ikry i mlecze, świeże lub schłodzone
0302 92 00
Płetwy rekina, świeże lub schłodzone
0302 99 00
Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne, świeże lub schłodzone (z wył. wątróbek, ikry, mlecza i płetw rekina)
0303
Ryby zamrożone (z wył. filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304)
0303 11 00
Nerka [łosoś nerka] “Oncorhynchus nerka”, zamrożony
0303 12 00
Łosoś pacyficzny, zamrożony (z wył. nerki [łososia nerki])
0303 13 00
Łosoś atlantycki “Salmo salar” i głowacica “Hucho hucho”, zamrożone
0303 14
Pstrągi i trocie “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster”, zamrożone
0303 14 10
Pstrąg i troć “Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster”, zamrożone
0303 14 20
Pstrąg i troć z gatunku “Oncorhynchus mykiss”, zamrożone, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy
0303 14 90
Pstrąg i troć “Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, zamrożone (z wył. “Oncorhynchus mykiss”, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy
0303 19 00
Łososiowate zamrożone (z wył. łososia pacyficznego, łososia atlantyckiego, głowacicy, pstrąga i troci)
0303 23 00
Tilapie (Oreochromis spp.), zamrożone
0303 24 00
Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), zamrożone
0303 25 00
Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), zamrożone
0303 26 00
Węgorze (Anguilla spp.), zamrożone
0303 29 00
Okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), zamrożone
0303 31
Halibut niebieski “Reinhardtius hippoglossoides”, halibut biały “Hippoglossus hippoglossus” i halibut pacyficzny “Hippoglossus stenolepis”, zamrożony
0303 31 10
Halibut niebieski “Reinhardtius hippoglossoides”, zamrożony
0303 31 30
Halibut biały “Hippoglossus hippoglossus”, zamrożony
0303 31 90
Halibut pacyficzny “Hippoglossus stenolepis”, zamrożony
0303 32 00
Gładzica “Pleuronectes platessa”, zamrożona
0303 33 00
Sola “Solea spp.”, zamrożona
0303 34 00
Turbot i skarp (Psetta maxima), zamrożone
0303 39
Płastugi “Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae” (z wył. halibuta, gładzicy, soli i tyrbota i skarpa), zamrożone
0303 39 10
Flądra “Platichthys flesus”, zamrożona
0303 39 30
Ryby z rodzaju Rhombosolea, zamrożone
0303 39 50
Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae, zamrożone
0303 39 85
Płastugi “Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae” (z wył. halibuta, gładzicy, soli i tyrbota i skarpa, flądry, ryb z rodzaju Rhombosolea i Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae), zamrożone
0303 41
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, zamrożone
0303 41 10
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, zamrożone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 41 90
Albakora lub tuńczyk biały “Thunnus alalunga”, zamrożone (z wył. do przemysłowego przetwarzania lub zakonserwowania)
0303 42
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, zamrożony
0303 42 20
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 42 90
Tuńczyk żółtopłetwy “Thunnus albacares”, zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 43
Latający lub paskowany bonito “Euthynnus (Katsuwonus) pelamis”, zamrożony
0303 43 10
Latający lub paskowany bonito “Euthynnus (Katsuwonus) pelamis”, zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 43 90
Latający lub paskowany bonito “Euthynnus (Katsuwonus) pelamis”, zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 44
Opastun “Thunnus obesus”, zamrożony
0303 44 10
Opastun “Thunnus obesus”, zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 44 90
Opastun “Thunnus obesus”, zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 45
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), zamrożony
0303 45 12
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki (Thunnus thynnus), zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 45 18
Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki (Thunnus thynnus), zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 45 91
Tuńczyk błękitnopłetwy pacyficzny (Thunnus orientalis), zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 45 99
Tuńczyk błękitnopłetwy pacyficzny (Thunnus orientalis), zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 46
Tuńczyk południowy (makoja) “Thunnus maccoyii”, zamrożony
0303 46 10
Tuńczyk południowy (makoja) “Thunnus maccoyii”, zamrożony, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 46 90
Tuńczyk południowy (makoja) “Thunnus maccoyii”, zamrożony (z wył. do przemysłowego przetwarzania lub zakonserwowania)
0303 49
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus”, zamrożone (z wył. Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii)
0303 49 20
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus”, zamrożone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (z wył. Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii)
0303 49 85
Tuńczyki z rodzaju “Thunnus”, zamrożone, (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 i Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii)
0303 51 00
Śledzie “Clupea harengus, Clupea pallasii”, zamrożone
0303 53
Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), zamrożone
0303 53 10
Sardynki z gatunku Sardina pilchardus, zamrożone
0303 53 30
Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynele (Sardinella spp.), zamrożone
0303 53 90
Brisling lub szprot (Sprattus sprattus), zamrożone
0303 54
Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), zamrożone
0303 54 10
Makrele z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus, zamrożone
0303 54 90
makrele z gatunku Scomber australasicus, zamrożone
0303 55
Ostroboki (Trachurus spp.), zamrożone
0303 55 10
Ostrobok pospolity (Trachurus trachurus), zamrożone
0303 55 30
Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi), zamrożone
0303 55 90
Ostroboki (Trachurus spp.), zamrożone (z wył. ostroboka pospolitego i ostroboka chilijskiego)
0303 56 00
Rachica (Rachycentron canadum), zamrożona
0303 57 00
Włócznik (Xiphias gladius), zamrożone
0303 59
Sardele (Engraulis spp.), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), karanksy (Caranx spp.), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), tunek wschodni (Euthynnus affinis, pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), zamrożone
0303 59 10
Sardele (Engraulis spp.), zamrożone
0303 59 21
Tunek wschodni (Euthynnus affinis), do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604
0303 59 29
Tunek wschodni (Euthynnus affinis), zamrożony (z wył. do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 59 90
Kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), karanksy (Caranx spp.), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), zamrożone
0303 63
Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), zamrożone
0303 63 10
Dorsze z gatunku(Gadus morhua), zamrożone
0303 63 30
Dorsze z gatunku (Gadus ogac), zamrożone
0303 63 90
Dorsze z gatunku (Gadus macrocephalus), zamrożone
0303 64 00
Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus), zamrożone
0303 65 00
Czarniak (Pollachius virens), zamrożone
0303 66
Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.), zamrożone
0303 66 11
Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus), zamrożony
0303 66 12
Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi), zamrożony
0303 66 13
Morszczuk australijski (Merluccius australis), zamrożony
0303 66 19
Morszczuki z rodzaju Merluccius, zamrożone (z wył. kapskiego, głębinowego, argentyńskiego i australiskiego)
0303 66 90
Widłaki z rodzaju Urophycis, zamrożone
0303 67 00
Mintaj (Theragra chalcogramma), zamrożony
0303 68
Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), zamrożone
0303 68 10
Błękitek (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou), zamrożony
0303 68 90
Błękitek południowy (Micromesistius australis), zamrożony
0303 69
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. dorszy, łupacza, czerniaka, morszczuka i widłaka, mintaja i błękitka), zamrożone
0303 69 10
Ryby z gatunku Boreogadus saida, zamrożone
0303 69 30
Witlinek (Merlangius merlangus), zamrożony
0303 69 50
Rdzawiec (Pollachius pollachius), zamrożony
0303 69 70
Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae), zamrożony
0303 69 80
Molwy (Molva spp.), zamrożone
0303 69 90
Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. dorszy, łupacza, czerniaka, morszczuka i widłaka, mintaja i błękitka, ryb z gatunku Boreogadus saida, witlinka, rdzawca, buławika nowozelandzkiego, molwy), zamrożone
0303 81
Koleń i pozostałe rekiny, zamrożone
0303 81 15
Koleń (Squalus acanthias) i rekinki (Scyliorhinus spp.) , zamrożony
0303 81 30
Żarłacz śledziowy (Lamna nasus), zamrożony
0303 81 40
Żarłacz błękitny (Prionace glauca), zamrożony
0303 81 90
Koleń i pozostałe rekiny, zamrożone (z wył. kolenia (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp.), żarłacza śledziowego (Lamna nasus) i żarłacza błękitnego (Prionace glauca))
0303 82 00
Rajowate (Rajidae), zamrożone
0303 83 00
Antary (Dissostichus spp.), zamrożone
0303 84
Ryby z rodzaju Dicentrarchus, zamrożone
0303 84 10
Ryby z gatunku Dicentrarchus labrax, zamrożone
0303 84 90
Ryby z gatunku Dicentrarchus, zamrożone (z wył. z gatunku Dicentrarchus labrax)
0303 89
Ryby zamrożone,  gdzie indziej niesklasyfikowane
0303 89 10
Ryby słodkowodne, zamrożone, gdzie indziej niesklasyfikowane
0303 89 21
Ryby z rodzaju Euthynnus, świeże lub schłodzone, do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (z wył. latającego lub paskowanego bonito i tunka wschodniego)
0303 89 29
Ryby z rodzaju Euthynnus, zamrożone (z wył. latającego lub paskowanego bonito i tunka wschodniego, i do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604)
0303 89 31
Karmazyny z gatunku Sebastes marinus, zamrożone
0303 89 39
Karmazyny (Sebastes spp.), zamrożony (z wył. z gatunku Sebastes marinus)
0303 89 40
Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor, zamrożone
0303 89 50
Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus spp.), zamrożony
0303 89 55
Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata), zamrożony
0303 89 60
Bramy (Brama spp.), zamrożone
0303 89 65
Żabnice (Lophius spp.), zamrożony
0303 89 70
Kinglip chilijski (Genypterus blacodes), zamrożony
0303 89 90
Ryby zamrożone,  gdzie indziej niesklasyfikowane
0303 91
Wątróbki, ikry i mlecze, zamrożone
0303 91 10
Ikry i mlecze, zamrożone, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy
0303 91 90
Wątróbki, ikry i mlecze, zamrożone (z wył. ikry i mlecza, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy)
0303 92 00
Płetwy rekina, zamrożone
0303 99 00
Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne, zamrożone (z wył. wątróbek, ikry, mlecza i płetw rekina)
0304
Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
0304 31 00
Filety z tilapii (Oreochromis spp.), świeże lub schłodzone
0304 32 00
Filety z sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), świeże lub schłodzone
0304 33 00
Filety z okonia nilowego (Lates niloticus), świeże lub schłodzone
0304 39 00
Filety z karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp., węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)
0304 41 00
Filety z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho), świeże lub schłodzone
0304 42
Filety z pstrąga i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), świeże lub schłodzone
0304 42 10
Filety z pstrąga i troci (Oncorhynchus mykiss), o masie >   400 g każdy, świeże lub schłodzone
0304 42 50
Filety z pstrąga i troci (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), świeże lub schłodzone
0304 42 90
Filety z pstrąga i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (z wył. z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie >   400 g każdy), świeże lub schłodzone
0304 43 00
Filety z płastug (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), świeże lub schłodzone
0304 44
Filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, świeże lub schłodzone
0304 44 10
Filety z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) oraz ryby z gatunku Boreogadus saida, świeże lub schłodzone
0304 44 30
Filety z czarniaka (Pollachius virens), świeże lub schłodzone
0304 44 90
Filety z z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. z dorsza, czerniaka oraz ryby z gatunku Boreogadus saida), świeże lub schłodzone
0304 45 00
Filety z włócznika (Xiphias gladius), świeże lub schłodzone
0304 46 00
Filety z antara (Dissostichus spp.), świeże lub schłodzone
0304 47
Filety z kolenia i pozostałych rekinów, świeże lub schłodzone
0304 47 10
Filety z kolenia (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp.), świeże lub schłodzone
0304 47 20
Filety z żarłacza śledziowego (Lamna nasus), świeże lub schłodzone
0304 47 30
Filety z żarłacza błękitny (Prionace glauca), świeże lub schłodzone
0304 47 90
Filety z kolenia i pozostałych rekinów, świeże lub schłodzone (z wył. kolenia (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp.), żarłacza śledziowego (Lamna nasus) i żarłacza błękitnego (Prionace glauca))
0304 48 00
Filety z rajowatych (Rajidae), świeże lub schłodzone
0304 49
Filety z ryb, gdzie indziej niesklasyfikowane, świeże lub schłodzone
0304 49 10
Filety z ryb słodkowodnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, świeże lub schłodzone
0304 49 50
Filety z karmazynów (Sebastes spp.), świeże lub schłodzone
0304 49 90
Filety z ryb, gdzie indziej niesklasyfikowane, świeże lub schłodzone
0304 51 00
Mięso (nawet rozdrobnione) z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)  (z wył. filetów), świeże lub schłodzone
0304 52 00
Mięso (nawet rozdrobnione) z łososiowatych (z wył. filetów), świeże lub schłodzone
0304 53 00
Mięso (nawet rozdrobnione) z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (z wył. filetów), świeże lub schłodzone
0304 54 00
Mięso (nawet rozdrobnione) z włócznika (Xiphias gladius)(z wył. filetów), świeże lub schłodzone
0304 55 00
Mięso (nawet rozdrobnione) z antara (Dissostichus spp.) (Xiphias gladius)(z wył. filetów), świeże lub schłodzone
0304 56
Mięso (nawet rozdrobnione) z  kolenia i pozostałych rekinów , świeże lub schłodzone (z wył. filetów)
0304 56 10
Mięso (nawet rozdrobnione) z kolenia (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp).

Przygotowała mgr Anna Dynak