Propozycje zmian w zatrudnianiu cudzoziemców

Propozycje zmian w zatrudnianiu cudzoziemców

W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw mających na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Nowelizacja w dużej mierze odpowiada na dziesiątki apeli związków pracodawców kierowanych do rządu od kilku lat, a szczególnie największy problem, czyli czas uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na pracę cudzoziemca w Polsce. W projekcie przewidziano ułatwienia: od wydłużenia dozwolonego okresu pracy na podstawie tzw. oświadczenia z 6 miesięcy do 24 miesięcy przez szybkie zakończenie w uproszczonym trybie przewlekłych postępowań pobytowych wszczętych przed 2021 r., po znaczne ułatwienia w przypadku zmiany pracodawcy bez potrzeby uzyskania nowego zezwolenia czy też zmiany stanowiska, które nie będzie wymagało zmiany zezwolenia. Powinno to ograniczyć wnioski kierowane do urzędów wojewódzkich, które dzięki temu mają zacząć działać terminowo, udzielając cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę już w 60 dni.

Główne zmiany zakładają usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz, a w szczególności dotyczą:

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W kwestii zezwoleń na pobyt czasowy i pracę zostały zaproponowane rozwiązania, które zakładają rezygnację z przedkładania w postępowaniu poniższych dokumentów potwierdzających:

  1.  posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
  2.  posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż aktualne minimalne wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy cudzoziemca.

Powyższe rozwiązania mają na celu ograniczenie liczby dokumentów dostarczanych do Urzędu, co za tym idzie sprawniejsze prowadzenie postępowań administracyjnych.

Istotną propozycją jest wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w sytuacji rozpoczęcia pracy na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz poszerzenie katalogu okoliczności, w których nie będą wymagane zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowelizacja ustawy zakłada również wprowadzenie możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę trybie przyspieszonym przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę dla podmiotów prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Lista podmiotów ma zostać ogłoszona przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ponadto ułatwiona zostanie droga składania wniosku o Kartę Polaka.

Planowana jest również regulacja czasowa, zakładająca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla postępowań wszczętych, które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą nadal w toku.

II  Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Ważne zmiany zostały zaproponowane w kwestii oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi:

  1. Praca na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie mogła być wykonywana przez okres do 24 miesięcy. Jest to istotna zmiana, gdyż obecna regulacja pozwala na wykonywanie pracy jedynie przez okres 6 miesięcy.

Dotyczyć będzie obywateli 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina). Planuje się również rezygnację z 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”. Umożliwi to powierzenia cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń.

  1. Wydłużony zostanie termin na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca do 7 dni. Obecnie pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.
  2. Wprowadzono również uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia, co ma zapewnić większą ochronę polskiego rynku pracy.

Nowelizacja ustawy trafiła do Senatu. Z opisem można zapoznać się TUTAJ.

Będziemy na bieżąco informować o toku prac legislacyjnych oraz wejściu zmian w życie.

Informację przygotowała

Jana Jaworska, praktyk HR, coach ICC, trener biznesu