Śpiesz się z pożyczką dla mikroprzedsiębiorców!

Śpiesz się z pożyczką dla mikroprzedsiębiorców

Śpiesz się z pożyczką dla mikroprzedsiębiorców!

Obecnie niezwykle ciekawą formą wsparcia jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, ale czy na pewno i czy wystarczy pieniędzy dla wszystkich?

Pożyczka przyznawana pod warunkiem spełnienia wymogów art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo przedsiębiorców jest pożyczką jednorazową udzielaną przez starostę, prezydenta w przypadku miast na prawach powiatu, lub dyrektora powiatowego Urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty.

Wymogi które muszą spełnić przedsiębiorcy dotyczą dwóch ostatnich lat obrotowych, obejmują tych którzy:

  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
  • lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ponadto warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r.

Teoretycznie pożyczką zostali objęci również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

W celu uzyskania pożyczki należy wypełnić wniosek i złożyć do Urzędu pracy na terenie powiatu, gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Wniosek można złożyć dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego Urzędu pracy. Istnieją dwie formy złożenia elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie tradycyjnej papierowej. Należy mieć na uwadze, że złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspiesza procedurę oraz nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Wniosek składa się wraz z załącznikami:

  • umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, według dostępnego określonego wzoru,
  • formularz pomocy publicznej,
  • pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Po rozpatrzeniu wniosku następuje wypłata środków, spłata i umorzenie

Pożyczka przyznawana jest z Funduszu Pracy i zostanie wypłacona w ciągu 2 dni kalendarzowych od podpisania umowy o jej udzielenie. Warunki kosztowe pożyczki to oprocentowanie stałe w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, przy czym Rada Ministrów może wydłużyć ten okres w drodze rozporządzenia, jeżeli okres stanu epidemicznego będzie się trwał dłużej lub skutki epidemii będą się utrzymywać. Pożyczkę należy zacząć spłacać po upływie trzymiesięcznej karencji. Może ona zostać umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie przedsiębiorca ma złożyć w ciągu 14 dni od spełnienia się warunku umorzenia. Do wniosku załącza oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy po udzieleniu pożyczki. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku gdy przedsiębiorca nie spełnił warunków umorzenia lub nie złożył wniosku pożyczka ta podlega spłacie. Uwaga w przypadku działalności zatrudniających pracowników nie będzie wymagane zatem utrzymanie stanu zatrudnienia, gdy wystąpimy o umorzenie. Ponadto skorzystanie przez zainteresowanego z pożyczki nie zamyka drogi do ubiegania się o inne wsparcie działalności. Należy również mieć na uwadze fakt, że zgodnie z ustawą przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Warunki udzielenia pożyczki, możliwość jej umorzenia wyglądają faktycznie jak pomoc z prawdziwego zdarzenia, ale czy na pewno?

Środki na finansowanie tej pożyczki mogą być mocno ograniczone gdyż pochodzą ze środków przeznaczonych Fundusz Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy. Wobec tego jest to następne przesunięcie środków z istniejących funduszy celowych a nie dopłaty dla przedsiębiorców na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15zzd, przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów, powiatów limitów już ustalonych. Zatem środków może zabraknąć, a na pewno mocno zostaną ograniczone. Proponuję natychmiast złożyć wnioski, gdyż jest to pomoc bardziej polityczna, iluzoryczna. Nie jest to dodatkowe źródło finansowania pomocy, lecz przesunięcie obowiązku na samorządy a uwzględniając stosunek rządzących do władz samorządowych przerzucą winę za niewypłacenie środków lub ograniczenie do nich  właśnie na samorządy, wskazując im brak gospodarności.

dr Ryszard Pawłowski