Tarcza 2.0 wybrane zagadnienia

Tarcza 2.0 wybrane zagadnienia

Drogowskaz przedsiębiorcy – Tarcza 2.0 wybrane zagadnienia

Poniższy artykuł obejmuje kilka wskazówek, podpowiedzi oraz odpowiedzi na nurtujące autora pytania odnośnie zapisów Regulaminu Państwowego Funduszu Rozwoju (dalej PFR) dla Tarczy 2.0, a także kilka uwag dla Beneficjentów, którzy otrzymali już Subwencję. Zważywszy na fakt, że Subwencja  może ponownie zostać zweryfikowana przez PFR w każdym momencie po jej otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie podlegała zwrotowi, warto spojrzeć na zasady i mechanizmy ją definiujące, również po to aby podczas  rozliczania nie doszło do konieczności jej zwrotu w całości.

Warunki programowe Tarczy 2.0 zakładają pomoc Beneficjentom posiadającym status MŚP lub Mikroprzedsiębiorcy. Stwierdzenie to jest ważne dla oceny czy prawidłowo została wyliczona wartość pomocy, lub czy pomoc ta rzeczywiście przysługuje przedsiębiorcy i nie podlega zwrotowi w całości do PFR-u? Obowiązek prawidłowego określenia statusu leży po stronie Beneficjenta a ocena po stronie PFR-u. Zatem Beneficjent jest zobowiązany zweryfikować wszelkie relacje i powiązania łączące go z innymi przedsiębiorstwami, gdyż może z nimi działać w ramach tzw. grup kapitałowych. W przypadku, gdy Beneficjent posiada przedsiębiorstwa powiązane to dolicza się do jego danych prezentowanych we wniosku : liczbę pracowników, sumę rocznego obrotu, sumy bilansowe właśnie tych podmiotów powiązanych. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy Beneficjent posiada przedsiębiorstwa partnerskie, wówczas do jego danych dodatkowo dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu. W tym przypadku zależnie od kategorii należy wziąć pod uwagę wyższy udział. Powiązania mogą zachodzić też za pośrednictwem innych przedsiębiorstw, osób fizycznych lub ich grup, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, który to rynek znajduje się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego. Dane dotyczące stopnia powiazania określa się na podstawie sum ksiąg rachunkowych lub sum danych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Uwagi dotyczące powiązań, nie obejmują:

 1. Powiązań z publicznymi korporacjami inwestycyjnymi, spółkami venture capital, osób lub grup osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, określane jako „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo z przedsiębiorstw powiązanych nie przekroczy 1.250.000 euro.
 2. Relacji z uczelniami wyższymi lub ośrodkami badawczymi, które nie są nastawione na zysk z ekonomicznego punktu widzenia.
 3. Powiazań z inwestorami instytucjonalnymi, w tym Funduszami Rozwoju Regionalnego.
 4. Relacji z niezależnymi władzami lokalnymi z rocznym budżetem poniżej 10.000.000 euro i liczbą mieszkańców nie wyższą niż 5000 osób.

Prawidłowe określenie powiazań jest o tyle istotne,  gdyż w przypadku stwierdzenia przez PFR naruszenia wskazanych warunku lub stwierdzenia uchybień w składanym oświadczeniu, Umowa z Beneficjentem zostaje rozwiązana automatycznie a otrzymana Subwencja podlega zwrotowi w trybie natychmiastowym.

Ponadto, uwzględniając wszystkie okoliczności i kontrowersje występujące obecnie przy rozliczeniu Tarczy 1.0, to nieprecyzyjne określenia powiązań zawarte w regulaminie oraz wielość możliwych scenariuszy interpretacji tego pojęcia daje PFR-owi, duże pole dowolności w ich ocenie, tym samym może rzutować na konieczność zwrotu otrzymanej subwencji w całości.

Analiza zapisów i definicji w Umowie i Regulaminie Tarczy 2.0 dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw też nie napawa optymizmem, szczególnie co do oczywistości pojęciowej stwierdzeń, użytych definicji oraz warunków jej rozliczenia. Zatem, w celu przybliżenia kontekstu sformułowano kilka prostych pytań:

 1. Co oznacza pojęcie straty brutto wyrażone w Tarczy 2.0. ?
 2. Czy doszacowanie aktywów (środków trwałych) będzie uwzględniane podczas rozliczenia środków pozyskanych z Tarczy 2.0?
 3. Czy amortyzacja jest kosztem w myśl uregulowań zapisów Tarczy 2.0?
 4. Jakie jest przeznaczenie Subwencji Finansowej z Tarczy 2.0?
 5. Jakie wydatki nie mogą być ponoszone z otrzymanej Subwencji Finansowej?
 6. Kiedy otrzymana Subwencja Finansowa podlega całkowitemu umorzeniu?
 7. Czy ewentualne spory między PFR a Beneficjentem będą rozpatrywane na gruncie prawa administracyjnego, czy też cywilnego?

W celu odpowiedzi na pytania przybliżono kilka informacji na temat przedmiotowej Tarczy oraz wypisano z Regulaminu inne informacje istotne do skutecznego rozliczenia Subwencji.

Zgodnie z Regulaminem o Subwencję mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność według wykazanych nr kodów PKD oraz zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro rocznie lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro.

Dalej w Regulaminie Tarczy 2.0 przewidziano szereg warunków koniecznych otrzymania i umorzenia Subwencji w całości (dotyczy to zarówno MŚP jak i Mikroprzedsiębiorców) do nich należą:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej (w tym dla podmiotów, które nie zawiesiły działalności gospodarczej), nie otworzyli likwidacji lub nie otworzyli postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie od daty przyznania Subwencji do daty wydania Decyzji określającej kwotę Subwencji podlegającą zwrotowi.
 2. Zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z niżej wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,

karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach

i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i

targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z Działalność muzeów;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.12.Z Działalność klubów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych

form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach

o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Co ważne, na stronach PFR podana jest również informacja, że powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej, ale istotnymi dla niej. Pojęcie „istotne” oznacza, że przychody z działalności objętej kodami PKD powinny wynieść co najmniej 30% w całości przychodów firmy.

 1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 651/2014/UE, czyli ogólnie rzecz ujmując w przypadku, gdy ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat.
 2. Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku lub odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r.

Spełnienie podanych powyżej warunków uprawnia przedsiębiorcę do zachowania 100% wartości Subwencji finansowej. Należy dodać, że informacja stanu osobowego zatrudnienia w tym przypadku nie jest istotna do umorzenia, najważniejszy jest spadek przychodów o co najmniej 30% w wymaganym okresie.

Kursywą zaznaczono odpowiedzi na pytania, podkreślono istotne frazy dla przedmiotu rozważań.

Ad 1. Strata brutto definiowana przez autorów Tarczy 2.0 jest ujemnym wynikiem finansowym za okres od 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Wynik finansowy brutto na potrzeby rozliczenia zostanie ustalony w uproszczonym rachunku zysków i strat tworzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości za badany i wymieniony w Regulaminie okres, będzie on stanowił podstawę do rozliczenia Subwencji.

Ad 2. Do rozliczeń Subwencji dla MŚP nie będzie brany wynik bilansowy spółki na koniec roku. Strata lub zysk bilansowy nie wchodzi do rozliczenia Subwencji. Doszacowanie aktywów bilansu nie będzie brane pod uwagę w rozliczeniu Tarczy 2.0. Do rozliczenia będzie brany uproszczony rachunek zysków i strat.

Ad 3. Amortyzacja nie jest kosztem w myśl uregulowań zapisów Tarczy 2.0.  Przyjęto, że koszt ten jest wyłączony z rachunku uproszczonego rachunku wyników, który będzie przedstawiany do rozliczeń, dotycz to również rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów.

Uwaga, na potrzeby wyliczenia wnioskowanej kwoty Subwencji dla:

 • Mikroprzedsiębiorców uwzględniało się liczbę pracowników, według danych Tabela s.14 i 15 Regulaminu z tym, że za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z Beneficjentem w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego lub jest osobą współpracującą z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), warunkiem jest zgłoszenie tej osoby przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego. Stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na moment składania wniosku o Subwencje (dane o średnim zatrudnieniu w porównaniu z informacjami z baz ZUS-u mogą się różnić od posiadanych przez Beneficjentów, w takim przypadku należy wyjaśnić rozbieżności, gdyż mogą mieć negatywny wpływ na wynik ewentualnej kontroli z PFR-u i wysokość przyznanej Subwencji.
 • MŚP były wzięte dane z dokumentów księgowych, Beneficjent powinien sporządzić prowizoryczny rachunek zysków i strat celem ustalenia faktycznej straty brutto osiągniętej w listopadzie i grudniu 2020 oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021 r z uwzględnieniem spadku przychodów, dane w Tabeli s. 19 Regulaminu. Otrzymany wynik należało skorygować o:
 • koszty aktualizacji wartości aktywów (poniesione i prognozowane, w przypadku ruchu podniesienia wartości aktywów w bilansie, przeszacowanie to jest zabiegiem neutralnym wobec uzyskanych środków z Tarczy 2.0);
 • oczekiwaną pomoc publiczną, którą wnioskodawca otrzymał w I kwartale 2021. W kalkulacji uproszczonego rachunku zysku i strat Wnioskodawca powinien uwzględnić wyłącznie dane za miesiące objęte Programem, tj.: XI-XII 2020 oraz I-III 2021 r.

Beneficjent (MŚP) do wykazania prawidłowej straty brutto powinien ją pomniejszyć o wszelką:

 • pomoc publiczną, którą otrzymał na wydatki kwalifikowalne, których poniesienie przypada w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres kwalifikowany) – jeśli nie została ujęta w ewidencji księgowej tj. otrzymaną operacyjną pomoc publiczną, która nie została spożytkowana przez Beneficjent do momentu występowania o Subwencję, ale która będzie stanowiła przychód Beneficjenta w okresie kwalifikowanym.

Ponadto w celu wyliczenia prawidłowej kwoty Subwencji dla MŚP, konieczne było wykazanie przez firmę:

 1. a) wysokości kosztów stałych, przy czym koszty stałe zostaną wyliczone:
 • za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną wykazane w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych MŚP; lub
 • za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zostaną wykazane w oparciu o predykcję (metodą interpolacji warunków analogicznych do okresów wcześniejszych) dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy, jednakże w sytuacji kiedy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste wynikające z dokumentów księgowych lub rachunkowych za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wysokość „kosztów stałych” w oparciu o dane rzeczywiste; oraz wykazać, że:
 1. b) wielkości spadku Przychodów w okresie:
 • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o dane rzeczywiste; lub
 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., przy czym MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku Przychodów za ten okres w oparciu o predykcję dokonaną przez MŚP wedle swojej najlepszej wiedzy jednakże w sytuacji, gdy w chwili składania Wniosku dostępne są dane rzeczywiste za część tego okresu, MŚP zobowiązane jest wykazać wielkość spadku przychodów w oparciu o dane rzeczywiste.

Kwota Subwencji, którą może uzyskać MŚP z Tarczy 2.0, nie może być w żadnym przypadku wyższa niż:

 1. a) 70% kosztów stałych wykazanych przez MŚP;
 2. b) 72.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. (dotyczy to również Mikroprzedsiębiorców);
 3. c) 144.000 PLN na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy MŚP otrzymało wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0, nie więcej niż 3,5 mln zł w przypadkach indywidualnych związanych z ochroną miejsc pracy w wyniku pandemii choroby COVID – 19;
 4. d) dla przedsiębiorstwa łączny limit wszelkiej pomocy (de minimis, Tarcza 1.0, 2,0) nie może być wyższy niż 800 000 euro (pojawiła się zapowiedź podniesienia limitu do 1,8 mln euro, informacja z dnia 01.02.2021 r. Komunikat Komisji Europejskiej – piąta nowelizacja „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, pod warunkiem, że limit ten zostanie zaaprobowany przez rząd RP).

Ocenę wartości nominalnej pomocy wyrażonej w PLN dokonuje się przeliczając kurs Euro na PLN według kursu NBP w dniu otrzymania subwencji.

Przekroczenie łącznego limitu otrzymanej pomocy może skutkować koniecznością bezzwłocznego zwrotu nadwyżki, wraz z odsetkami od dnia uzyskania nadwyżki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 5,6 (art. 481 § 2 K.C).

 

Ad 4. Generalnie Subwencja z Tarczy 2.0 ma na celu ochronę miejsc pracy dla branż najbardziej dotkniętych jej skutkami, dlatego może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie operacyjnych kosztów prowadzonej (w niektórych branżach nieprowadzone) działalności gospodarczej (dotyczy MŚP) w wyznaczonym okresie 5 miesięcy, w tym na:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych (z zastrzeżeniem podanym poniżej),
 • kosztów zakupu towarów i materiałów,
 • kosztów usług obcych,
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kosztów wszelkich zobowiązań publicznoprawnych, w tym również zwrotu środków otrzymanych z Tarczy 1.0,
 • zakupu urządzeń i środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przedterminową spłatę kredytów jednak w kwocie nie wyższej niż 25% kwoty otrzymanej Subwencji.

Ad 5. Środki z Subwencji nie mogą zostać przeznaczone na:

 1. a) dokonywanie jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem a osobą zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych osobie zatrudnionej przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju;
 2. b) transfer środków pochodzących z Programu 2.0, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem;
 3. c) przedpłacanie kredytów ( nie dotyczy 25%), leasingów oraz innych podobnych instrumentów; oraz
 4. d) finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

 

Uwaga: PFR uprawniony jest do kontrolowania sposobu wydatkowania Subwencji Finansowej przez Beneficjenta i w tym zakresie może korzystać z informacji udostępnionych przez organy publiczne, w tym Ministra Finansów lub Krajową Administrację Skarbową, ZUS i inne. W przypadku, gdy PFR ustali, że Beneficjent wydatkował Subwencję w sposób sprzeczny z Umową lub Regulaminem, PFR będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy Subwencji Finansowej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądania natychmiastowego zwrotu całości Subwencji Finansowej.

Ad 6. Otrzymana Subwencja podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 1. utrzymania przez MŚP i Mikroprzedsiebiorcę działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Beneficjenta nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
 2. wykazania utrzymania zatrudnienia na poziomie wynikającym ze złożonego wniosku;
 3. rozliczenia przez MŚP nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r.; oraz koszty stałe działalności w zakreślonym 5 miesięcznym okresie oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty Subwencji Finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem. Jeśli nie to kwota ta zostanie skorygowana w specjalnym trybie w według zapisów w Umowie Subwencji.

 

Ad 7. Wszelkie spory powstałe w wyniku otrzymania, rozliczenia, wielkości umorzenia Subwencji, jak informuje PFR na stronach internetowych będą rozpatrywane na gruncie prawa cywilnego a nie administracyjnego.

 

Uwagi dodatkowe ważne z punktu widzenia rozliczenia/umorzenia Subwencji wynikające z Regulaminu Tarczy 2.0:

 1. Beneficjent jest uprawniony do niezwłocznego zawiadomienia PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z Umowy Subwencji w tym, w szczególności, o:
 • zaprzestaniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podjęciu czynności zmierzających do likwidacji lub rozwiązania spółki Beneficjenta lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec Beneficjenta;
 • złożeniu przez inny podmiot niż Beneficjent wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta;
 • wystąpieniu innych okoliczności rzutujących na wydatkowanie Subwencji poza opisanymi w Regulaminie.
 1. W terminie od dnia 30 października 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. MŚP zobowiązane jest rozliczyć otrzymaną Subwencję Finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia Subwencji Finansowej.
 2. W celu udokumentowania wydatkowanej Subwencji Beneficjent powinien zgromadzić wszelkie dokumenty księgowe, faktury, rachunki i inne potwierdzające celowość poniesionych wydatków, w tym wyciągi z rachunku bankowego, na który została przelana przez PFR kwota Subwencji.

PFR w ramach swoich uprawnień opisanych w Regulaminie może przeprowadzić zdalną kontrolę opartą o algorytm wynikający z monitoringu finansowego Beneficjentów (podobnie jak dla Tarczy 1.0), który czerpie dane z różnych baz publicznych CIDG, KRS, US, MF, ZUS-u i innych rejestrów w tym również bankowych baz danych. Zakres ewentualnej kontroli obejmuje:

 • prawidłowość i wiarygodność danych przy aplikacji o Subwencje;
 • cele wydatkowania środków;
 • kompletność dokumentacji i ewidencje księgowe;
 • wielkość limitów;
 • prawidłowość reprezentacji Beneficjenta w składanych oświadczeniach;
 • wielkość zatrudnienia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy je wyjaśniać w terminie zakreślonym w Regulaminie, decyzji lub wyznaczonym w dokumentach pokontrolnych, ponieważ istnieje zagrożenie wypowiedzenia Umowy przez PFR i konieczność zwrotu środków. W skrajnych przypadkach grozi Beneficjentowi odpowiedzialność karna art. 297 KK – oszustwo dotacyjne.

Opracowanie przygotowano na podstawie Regulaminu Tarcza 2.0.i informacji PFR prezentowanych na stronach:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/wyjasnienie-dotyczace-definicji-kosztow-stalych-oraz-zasad-wydatkowania-uzyskanej-subwencji-finansowej.html

Przygotował dr Ryszard Jan Pawłowski