Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Usługi naszej firmy są przystosowane do wykonywania wszelkich prac z zakresu kadr i płac. Nasza oferta jest bardzo szeroka i może być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Zajmujemy się:

 • prowadzeniem ewidencji danych osobowych pracowników,
 • sporządzaniem list płac,
 • kontrolą terminowości badań lekarskich zatrudnionych pracowników,
 • prowadzeniem i aktualizacją teczek osobowych pracowników,
 • prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzaniem dokumentów kadrowych dotyczących: zatrudnianych i zwalnianych pracowników, umowami o pracę, wypowiedzeniami umów o pracę, porozumieniami i świadectwami pracy,
 • sporządzaniem umów cywilnoprawnych,
 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywaniem wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS, PFRON, itp.,
 • udzielamy porad w tematyce kadr i płac oraz prawa pracy,
 • przygotowywaniem dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • obsługą kontroli ZUS, PIP, US w zakresie PDOF i innych uprawnionych podmiotów,
 • raportowaniem zgodnie w wymaganiami prawa i Zamawiających.

Outsourcing kadrowo płacowy jest usługą polegającą na powierzeniu przez Zlecającego firmie zewnętrznej i jej specjalistom różnych obowiązków w tym kadrowych i płacowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma nie musi skupiać się na tworzeniu nadmiernej dokumentacji i na ciągle zmieniających się przepisach prawa.

Outsourcing jest dużym wyręczeniem i wsparciem dla firm, a w szczególności dla mniejszych przedsiębiorców, którzy zamiast zajmować się zagadnieniami księgowo-kadrowymi mogą poświęcić swój czas na rozwój działalności. W takim przypadku również odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione podczas rozliczeń ponosi osoba za to odpowiedzialna, a nie Zarząd firmy zlecającej.

Dużym plusem skorzystania z usług specjalistów z Compty jest ograniczenie liczby pracowników administracyjnych, a co za tym idzie również uzyskanie oszczędności na wynagrodzeniach, sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, szkoleniach, czasu i energii – czyli redukcja kosztów i ograniczenie ryzyka operacyjnego do minimum. Ponadto firma Compta oferuje wiele dodatkowych usług z dziedziny kadr i płac, a także księgowości, archiwizacji elektronicznej dokumentów. Wyróżnia się dwie formy Outsourcingu – pełną i selektywną. Outsourcing pełny to całkowite przejęcie konkretnej gałęzi działalności firmy. Przy outsourcingu selektywnym dokonujemy wyboru, jakie obszary zostaną objęte umową przez firmę zewnętrzną.

Jakie są wady współpracy z firmą zewnętrzną? Jeżeli taka firma zostanie nieodpowiednio wybrana, to Zleceniodawca ryzykuje utratę kontroli nad bardzo ważnym dla firmy obszarem działalności oraz możliwym wypłynięciem tajnych danych.

Zanim wybierzemy firmę outsourcingową, musimy sprawdzić, jak długo taka firma istnieje na rynku, jakie są opinie na jej temat, jakie firmy obsługuje, czy pracownicy w niej zatrudnieni posiadają doświadczenie oraz jakie firma posiada certyfikaty, a także jakie stosuje systemy i narzędzia oraz czy ma wdrożony system RODO. Generalnie należy sprawdzić czy jest godna zaufania!

Elektroniczna archiwizacja danych to nic innego jak nowoczesne archiwum dokumentów niezależnie od ich rodzaju i wielkości.

Dokumenty wpływające do archiwum są przetwarzane do wersji elektronicznej, a następnie wprowadzane do autorskiego systemu zarządzającego pracą archiwum.

Papierowe kopie dokumentów są magazynowane, a stworzone elektronicznie akta są w pełni dostępne dla firmy zlecającej archiwizację. Dokumenty w postaci papierowej firma Compta dostarcza swoim klientom na życzenie w ciągu 24H od zgłoszenia zapotrzebowania.

Prowadzenie elektronicznej archiwizacji danych eliminuje konieczność posiadania i utrzymania oddzielnej powierzchni biurowej do przechowywania dokumentacji, zwiększa efektywność pracy i zarządzania dokumentacją pozwala zaoszczędzić czas i energię poprzez wykorzystanie wyspecjalizowanych narzędzi umożliwiających natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych.

Z usług firmy Compta mogą korzystać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Oferujemy rzetelną i terminową obsługę oraz proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Wzajemne i profesjonalne relacje z klientami budujemy na podstawie otwartej komunikacji i wzajemnemu zaufaniu.

ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową, w której wykazuje się rozliczenie składek. Każdy przedsiębiorca musi wypełnić ją co najmniej raz.

ZUS DRA należy złożyć najpóźniej do 10. dnia miesiąca, jeżeli opłaca się składki tylko za siebie. W przeciwnym razie do 15. dnia miesiąca.

Deklaracji nie trzeba wysyłać co miesiąc, jeżeli opłaca się składki ZUS wyłącznie za siebie oraz jeżeli płaci się składki ZUS od minimalnej podstawy.

Jeżeli firma została zgłoszona do ubezpieczenia pierwszego dnia miesiąca, to powinno się złożyć jedynie pierwszą deklarację. Jeżeli firma została zgłoszona w trakcie miesiąca, to trzeba złożyć za niepełny okres rozliczeniowy, a także drugą za pełny miesiąc.

Wniosek kredytowy jest dokumentem składanym przez klienta, w momencie ubiegania się o kredyt. Taki dokument należy dostarczyć do banku czy do SKOK-u.

Podstawowe dane potrzebne do wniosku:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego),
 • dane związane z kredytem, o który chcemy się ubiegać (kwota, o jaką się ubiegamy, okres spłaty, terminy rat, rodzaj rat),
 • dane dotyczące dochodów,
 • dane związane z zabezpieczeniem kredytu.

Przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów księgowych: według art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznania roczne natomiast powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od zakończenia roku, w którym zostały złożone.

Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z ZUS: według art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez okres 5. lat od dnia ich przekazania w formie pisemnej lub elektronicznej – termin ten dotyczy dokumentów ZUS, przekazanych od dnia 1 stycznia 2012 roku. Dla deklaracji ZUS przekazanych do dnia 31 grudnia 2011 roku obowiązuje wcześniejszy termin przechowania dokumentów – 10 lat.

Przechowywanie dokumentów firmowych związanych z kadrami: według art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy pracodawca musi przechowywać dokumenty związane ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Płatnik składek od roku 2019 zobowiązany jest do przechowywania listy płac, karty wynagrodzeń i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50. lub 10. lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Taki sam termin obowiązuje dla przechowywania akt osobowych pracownika.

oraz akta osobowe w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Płatnik składek od roku 2019 zobowiązany jest do przechowywania listy płac, karty wynagrodzeń i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50. lub 10. lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Taki sam termin obowiązuje dla przechowywania akt osobowych pracownika.

Natomiast 10-letni okres przechowywania akt osobowych dotyczy pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. W przypadku pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r., a 31 grudnia 2018 r., pracodawca będzie miał wybór: jeżeli dokona wyboru 10-letniego okresu przechowywania, będzie musiał wysłać do ZUS-u raport informacyjny.

Nasza firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników księgowych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Zespół Compta składa się z 12. profesjonalnych księgowych, wśród których 4. posiada certyfikat samodzielnego księgowego.

Firma Compta wykorzystuje nowoczesne i najlepsze narzędzia pracy m.in. z wykorzystaniem programu CDN OPTIMA.

Firma Compta ma licencję Ministra Finansów nr 22963/01, która uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nasze biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych usług na kwotę 4 mln zł.

Naszymi klientami jest około 100 firm, w tym ponad 50 stanowią spółki prawa handlowego.

Audyt organizacyjny dotyka różnych obszarów funkcjonowania firmy. Rynek ciągle się rozwija i staje się coraz bardziej wymagający,

w związku z tym rośnie konieczność optymalizowania działalności i wdrażania coraz to nowszych usprawnień oraz zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa.

W takich sytuacjach bardzo ważne jest uporządkowanie struktury organizacyjnej, wyznaczenie ról i odpowiedzialności oraz normalizacja działań i procesów w poszczególnych obszarach.

Częstym zjawiskiem jest delegowanie pracowników za granicę. To niestety wiąże się z prowadzeniem szerszej dokumentacji i zastosowaniem dodatkowych regulacji prawnych. Takie oddelegowanie nie może przekraczać 24 miesięcy.

Tutaj ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie pracownika. W zależności od sytuacji taki pracownik będzie nadal objęty ubezpieczeniem ZUS w Polsce bądź ubezpieczeniem w państwie, do którego został oddelegowany.

Jeżeli pracownik wróci do Polski po upływie 24 miesięcy i zostanie oddelegowany tym razem do innego państwa, to okres 24 miesięcy liczy się od nowa. Jeżeli natomiast pracownik ma powrócić do tego samego kraju, to muszą minąć minimum 2. miesiące przed ponownym jego oddelegowaniem – jeżeli ma on być ubezpieczony w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że aby pracownik zachował prawo do ubezpieczenia, musi być on objęty ubezpieczeniem co najmniej na miesiąc przed jego oddelegowaniem. Prawa do ubezpieczenia w Polsce nie traci również osoba, która przed delegacją przebywała na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym, świadczeniu rehabilitacyjnym bądź pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Formularz A1 jest wydawany, aby potwierdzić, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba je składająca oraz aby poświadczyć, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie. Zaświadczenie A1 jest wydawane, gdy są spełnione warunki wynikające z prawa unijnego według Rozporządzenia UE nr 883/04 oraz Rozporządzenia UE nr 987/09.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć: pracownik, pracodawca bądź osoba pracująca na własny rachunek.

Formularz A1 powinien być poświadczony przez odpowiednią instytucję funkcjonującą w danym państwie.

Częstym zjawiskiem jest delegowanie pracowników za granicę. To niestety wiąże się z prowadzeniem szerszej dokumentacji i zastosowaniem dodatkowych regulacji prawnych. Takie oddelegowanie nie może przekraczać 24 miesięcy.

Tutaj ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie pracownika. W zależności od sytuacji taki pracownik będzie nadal objęty ubezpieczeniem ZUS w Polsce bądź ubezpieczeniem w państwie, do którego został oddelegowany.

Jeżeli pracownik wróci do Polski po upływie 24 miesięcy i zostanie oddelegowany tym razem do innego państwa, to okres 24 miesięcy liczy się od nowa. Jeżeli natomiast pracownik ma powrócić do tego samego kraju, to muszą minąć minimum 2. miesiące przed ponownym jego oddelegowaniem – jeżeli ma on być ubezpieczony w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że aby pracownik zachował prawo do ubezpieczenia, musi być on objęty ubezpieczeniem co najmniej na miesiąc przed jego oddelegowaniem. Prawa do ubezpieczenia w Polsce nie traci również osoba, która przed delegacją przebywała na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym, świadczeniu rehabilitacyjnym bądź pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Uchwalone 1 stycznia 2019 r. rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma na celu lepsze zabezpieczenie danych osobowych obywateli Unii Europejskiej przed nieprawidłowym ich wykorzystaniem przez instytucje zdobywające te dane celem dalszego przetwarzania.

Według nowych wytycznych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca nie ma prawa żądać adresu zameldowania oraz imion rodziców. Może za to chcieć uzyskać dane kontaktowe oraz kwalifikacje zawodowe.

W momencie, kiedy dojdzie do zatrudnienia, pracownik podaje: swój PESEL/numer innego dokumentu tożsamości, aktualny adres, wykaz swoich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Dane osobowe członków rodziny podaje się w momencie chęci skorzystania np. z urlopu rodzicielskiego lub innych przywilejów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 • Czy biuro posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia Ksiąg Rachunkowych.
 • Czy jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych usług.
 • Czy korzysta z legalnego oprogramowania.
 • Czy posiada niezbędną praktykę i doświadczenie

W 2023 r. nastąpią nowe regulacje w Kodeksie Pracy. Zmiany dotyczą m.in. pracy zdalnej, zwolnień lekarskich, czy prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

 • Pracę zdalną będzie można wykonywać okazjonalnie, częściowo lub całościowo z miejsca wskazanego przez pracownika, oczywiście wcześniej uzgodnionego z pracodawcą. Pracy zdalnej nie można będzie odmówić kobiecie w ciąży oraz pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Taki rodzaj pracy można wykonywać do 24 dni w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo pracodawca będzie musiał ponieść koszty energii elektrycznej jak również koszty usług telekomunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może w każdym momencie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, z co najmniej dwu dniowym uprzedzeniem.
 • Pracodawca będzie mógł przeprowadzić profilaktyczną kontrolę trzeźwości pracowników. Najpierw jednak będzie musiał wprowadzić w życie wewnątrzzakładowe przepisy, które regulują tego rodzaju kontrolę. O chęci przeprowadzenia takiej kontroli, pracodawca powinien poinformować pracowników z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. zmienia się również wysokość minimalnego wynagrodzenia, które wynosić będzie: 3490 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi: 22,80 zł. Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. nastąpi kolejne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa będzie wynosić: 23,50 zł.
 • Osoby przebywające na L4, będą mogły teraz przebywać poza domem. Jednak pracownik powinien zgłosić, każdą zmianę miejsca przebywania podczas zwolnienia, swojemu pracodawcy i ZUS’owi, jeżeli miałoby dojść do kontroli.

W związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie, wzrosło zainteresowanie w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Z uwagi na tak duże zainteresowanie tą kwestią - w Sejmie znalazł się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Podstawowym obowiązującym aktualnie aktem prawnym jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównym zagadnieniem projektu Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców są procedury powierzenia im pracy, rodzaje zezwoleń na pobyt, jak również elektronizacja postępowań związanych z zatrudnieniem. Przewidziano także likwidację testu rynku pracy przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę

Poruszono również kwestie dotyczące kary grzywny, w przypadku zatrudnienia obcokrajowca skierowanego do pracy przez inne instytucje niż agencja zatrudnienia. Kara grzywny miałaby wynosić przynajmniej 500 zł na osobę.

W związku ze zmianą Rozporządzenia ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - od 1 stycznia 2023 r. wysokość diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosi 45 zł.

Społeczna inspekcja pracy - powoływana jest przez pracowników zakładu pracy, a jej celem jest ochrona uprawnień pracowniczych oraz przestrzeganie przepisów BHP. Zamysłem takiej inspekcji jest dodatkowa kontrola, przeprowadzanego przez organy publiczne, nadzoru i kontroli. Społeczna inspekcja pracy jest pod stałą opieką Państwowej Inspekcji Pracy, która udziela porad prawnych oraz organizuje tematyczne szkolenia. Społecznymi inspektorami są pracownicy danego zakładu pracy, którzy mają prawo do:

 • kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów prawa pracy, regulaminów pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, urlopów, czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • brania udziału w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 • opiniowania projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej;
 • uczestniczenia w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 • kontroli stanu budynku, urządzeń technicznych i sanitarnych.
 

Jeżeli społeczny inspektor stwierdzi, że nie są przestrzegane przepisy, wykonuje notatkę w księdze uwag i zaleceń oraz informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora lub Kierownika zakładu pracy.

Społeczna inspekcja pracy współpracuje nie tylko z pracodawcą i Państwową Inspekcją Pracy ale również ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy.

Od 25 stycznia 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 5 stycznia 2023 r.

W drodze rozporządzenia doprecyzowano zakres oraz tryb przechowywania i wydawania orzeczeń lekarskich, które stwierdzają niezdolność pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy z powodu wypadku przy pracy lub pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową, ale który nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca w takim przypadku przenosi pracownika do innej pracy, na podstawie orzeczenia lekarskiego. Jeżeli na skutek przeniesienia nastąpi obniżenie wynagrodzenia, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Rozporządzenie reguluje również przepisy dotyczące lekarzy wykonujących badania profilaktyczne oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej. Takimi lekarzami będą mogły być osoby, które pełniły służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 3 lata, jako lekarze w:

 • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyłącznie w stosunku do żołnierzy i pracowników objętych ich opieką w tych jednostkach;
 • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz sprawowali opiekę nad osobami zatrudnionymi lub pozostającymi w stosunku służbowym w podległych temu ministrowi lub nadzorowanych przez niego zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych.

W I kwartale 2023 roku planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących umów cywilnoprawnych - obowiąz­kowe oskładkowanie wszystkich umów zleceń. Z czym to się wiąże? Z niższym wynagrodzeniem dla zleceniobiorców oraz wyższymi kosztami dla zleceniodawców.

Umowy zlecenie mają zostać w pełni oskładkownane, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Wyjątek będą stanowić umowy zawierane ze studentami poniżej 26. roku życia. Na razie składki na ubezpieczenie społeczne pobierane są w przypadku, gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem do uzyskania ubezpieczenia, a w razie przekroczenia kwoty minimalnego wynagrodzenia od takich umów pobierana jest tylko składka zdrowotna. W momencie wejścia w życie proponowanej nowelizacji ustawy - oskładko­wanie drugich i kolejnych umów zleceń będzie obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2023 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za świadczenie usług na warun­kach zlecenia. Minimalna stawka godzinowa wynosi teraz 22,80 zł/brutto, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie ponownie do minimum 23,50 zł/brutto.

Dosyć ważną zmianą w ramach Polskiego Ładu 2.0 jest umożliwienie od 2023 r. wszystkim podatnikom złożenia wniosku o niepobieranie w danym roku zaliczek podatkowych. Złożenie takiego wniosku jest wskazane dla podatników, którzy przewidują, że uzyskane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł.

Taki wniosek należy złożyć w każdym zakładzie pracy, w którym podatnik jest zatrudniony. W momencie, gdy pracownik złoży płatnikowi wniosek o nie pobieranie takich zaliczek, a jego dochody jednak przekroczą u danego płatnika w roku podatkowym kwotę 30.000 zł, to wtedy płatnik – od nadwyżki ponad 30.000 zł oblicza zaliczki, bez stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe. Wynika to z tego, że pracownik, który nie będzie płacił zaliczek PIT do 30.000 zł, wykorzysta już swoją z kwotę wolną od podatku.

W 2023 r. nastąpi dwa razy wzrost płacy minimalnej, co przyczyni się do podniesienia obowiązujących kwot wolnych od potrąceń. W takiej sytuacji, przy wyliczaniu kwot chronionych przed potrąceniami ważne są następujące elementy:

 • poziom ustawowej płacy minimalnej,
 • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
 • wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
 • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
 • czy pracownik objęty jest zerowym PIT’em,
 • tzw. wskaźniki podatkowe (zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, jak i kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek).
 

Należy pamiętać, że dla niepełnego wymiaru etatu, kwota wolna od potrąceń, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. W takim przypadku trzeba obliczyć minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu oraz odjąć od kwoty, o której mowa, składki ZUS oraz zaliczkę podatkową.

Faktura ustrukturyzowana, to e-faktura wystawiona w Krajowym Systemie E-Faktur, z numerem identyfikacyjnym przydzielonym każdej fakturze przez system. Taka faktura zawiera podstawowe elementy dla każdego takiego dokumentu oraz pola dodatkowe przydatne w obrocie.

Od 2024 r. takie faktury staną się obowiązkiem, a dokumenty wystawione w inny sposób, nie będą uznawane za faktury. Za niestosowanie Krajowego Systemu E-Faktur, grozić będzie kara pieniężna.

Obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie E-faktur będzie obowiązkowy dla podatników VAT mających siedzibę w Polsce. Z programu będą mogli korzystać również podatnicy zagraniczni, którzy nie mają stałego miejsca prowadzenia swojej firmy w naszym kraju. Takie faktury, nie będą natomiast dostępne dla podatników, którzy korzystają z procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług.

Wprowadzenie takiego programu ma wiele zalet, ponieważ: będzie szybki i zautomatyzowany obieg faktury między podmiotami, dostęp do faktur przez całą dobę, nastąpi skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT do 40 dni oraz brak archiwizacji (dostępne będą w systemie przez 10 lat).

Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, która posiada uprawnienia do przeprowadzania m.in. rocznego badania sprawozdania finansowego, świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia szkoleń z podatków i rachunkowości, może przewodniczyć w postępowaniu upadłościowym, prowadzić audyt projektów i programów unijnych oraz badać plan przekształcenia spółki. Praca biegłego rewidenta wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością nie tylko dyscyplinarną, ale również cywilną i karną.

Chcąc zostać biegły, rewidentem należy najpierw przejsć postępowanie kwalifikacyjne. Po zakwalifikowaniu się, trzeba przystąpić do 10 egzaminów pisemnych, podzielonych na 4 sesje. Dodatkowo, w trakcie zdawania egzaminów, należy odbyć:

 • roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej,
 • odbyć co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej pod nadzorem biegłego rewidenta (lub, gdy posiada się 15 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, finansów, prawa oraz rewizji finansowej - można uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji. Do takiego zwolnienia potrzebna jest akceptacja Komisji Egzaminacyjnej).
 

Po zdaniu egzaminów oraz po odbyciu aplikacji trzeba jeszcze podejść do egzaminu dyplomowego, który składa się z części pisemnej i ustnej. Po uzyskaniu dyplomu należy złożyć wniosek do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpis do rejestru biegłych rewidentów oraz w siedzibie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów złożyć uroczyste ślubowanie.